godzina Serwis Informacyjny   / www.bip.gov.pl
PRAWO LOKALNE >> Uchwały Rady

INFORMACJE

WŁADZE GMINY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OGŁOSZENIA,PRZETARGI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PRAWO LOKALNE

Obsługa biuletynu
UCHWAŁY RADY GMINY 2009 ROK
 
Załączniki:
1. Uchwała nr XVII/154/2009 Rady Gminy Kruklanki z 24.03.2009r., w sprawie przystąpienia Gminy Kruklanki jako członka zwyczajnego do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Giżycku
2. Uchwała nr XVII/155/2009 Rady Gminy Kruklanki z 24.03.2009r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
3. Załączniki 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7 do uchwały nr XVII/155/2009 Rady Gminy Kruklanki z 24.03.2009r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
4. Uchwała nr XVII/156/2009 Rady Gminy Kruklanki z 24.03.2009r., w sprawie nabycia nieruchomości
5. Uchwała nr XVII/157/2009 Rady Gminy Kruklanki z 24.03.2009r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności działki 540/8 w obrębie Kruklanki
6. Uchwała nr XVII/158/2009 Rady Gminy Kruklanki z 24.03.2009r., w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych
7. Uchwała nr XVII/159/2009 Rady Gminy Kruklanki z 24.03.2009r., w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2013
8. Uchwała nr XVII/160/2009 Rady Gminy Kruklanki z 24.03.2009r., w sprawie zatwierdzenia dopłaty do wody dostarczonej dla wszystkich odbiorców
9. Uchwała nr XVII/161/2009 Rady Gminy Kruklanki z 24.03.2009r., w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Mazurskiego Związku Międzygminnego-Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku
10. Uchwała nr XVII/162/2009 Rady Gminy Kruklanki z 24.03.2009r., w sprawie przyjęcia zmiany uchwały Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego-Gospodarka Odpadami Nr 6/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 w sprawie zmiany Statutu Mazurskiego Związku Międzygminn
11. Uchwała nr XVII/163/2009 Rady Gminy Kruklanki z 24.03.2009r., w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy oraz sposoby obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zast
12. Uchwała nr XVIII/164/2009 Rady Gminy Kruklanki z 21.04.2009r., w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
13. Uchwała nr XVIII/165/2009 Rady Gminy Kruklanki z 21.04.2009r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
14. Załączniki 1,1a,2,3,3a do Uchwały nr XVIII/165/2009 Rady Gminy Kruklanki z 21.04.2009r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
15. Uchwała nr XVIII/166/2009 Rady Gminy Kruklanki z 21.04.2009r., w sprawie sprzedaży nieruchomości
16. Uchwała nr XVIII/167/2009 Rady Gminy Kruklanki z 21.04.2009r., w sprawie zaopiniowania projektu granic Aglomeracji Giżycko
17. Uchwała nr XVIII/168/2009 Rady Gminy Kruklanki z 21.04.2009r., w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na t
18. Uchwała nr XVIII/169/2009 Rady Gminy Kruklanki z 21.04.2009r., w sprawie rozpatrzenia skargi
19. Uchwała nr XIX/170/2009 Rady Gminy Kruklanki z 9.06.2009r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
20. Uchwała nr XIX/171/2009 Rady Gminy Kruklanki z 9.06.2009r., w sprawie wieloletniego programu gospodarczego
21. Uchwała nr XIX/172/2009 Rady Gminy Kruklanki z 9.06.2009r., w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku
22. Uchwała nr XIX/173/2009 Rady Gminy Kruklanki z 9.06.2009r., w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Krukalnki Nr XIV/121/08 z dnia 19 września 2008r., w sprawie przyjęcia zmian do statutu Mazurskiego Związku Międzygminnego-Gospodarka Odpadami z siedzibą w
23. Uchwała nr XIX/174/2009 Rady Gminy Kruklanki z 9.06.2009r., w sprawie nabycia nieruchomości
24. Uchwała nr XIX/175/2009 Rady Gminy Kruklanki z 9.06.2009r., w sprawie przyjecia Programu Aktywności Lokalnej "Postawmy na aktywność" Gminy Kruklanki na lata 2009-2013
25. Uchwała nr XIX/176/2009 Rady Gminy Kruklanki z 9.06.2009r., w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
26. Uchwała nr XX/177/2009 Rady Gminy Kruklanki z 30.07.2009r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
27. Uchwała nr XX/178/2009 Rady Gminy Kruklanki z 30.07.2009r., w sprawie sprzedaży nieruchomości
28. Uchwała nr XX/179/2009 Rady Gminy Kruklanki z 30.07.2009r., w sprawie sprzedaży nieruchomości
29. Uchwała nr XX/181/2009 Rady Gminy Kruklanki z 30.07.2009r., w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach
30. Uchwała nr XX/182/2009 Rady Gminy Kruklanki z 30.07.2009r., w sprawie zmian do regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków.
31. Uchwała nr XX/183/2009 Rady Gminy Kruklanki z 30.07.2009r., w sprawie zmiany uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o dokonanie zmiany określenia rodzaju miejscowości oraz zmianę urzędowych nazw miejscowści położonych
32. Uchwała nr XXI/184/2009 Rady Gminy Kruklanki z 29.09.2009r., w sprawie podjęcia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
33. Załączniki 1-6a do Uchwały nr XXI/184/2009 Rady Gminy Kruklanki z 29.09.2009r., w sprawie podjęcia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
34. Uchwała nr XXI/185/2009 Rady Gminy Kruklanki z 29.09.2009r., w sprawie sprzedaży nieruchomości (obręb Kruklanki-dz.nr 237/8, 237/9)
35. Uchwała nr XXI/186/2009 Rady Gminy Kruklanki z 29.09.2009r., w sprawie nabycia nieruchomości (od Skarbu Państwa-obręb Kruklanki-dz. nr 347/2 i 347/3)
36. Uchwała nr XXI/187/2009 Rady Gminy Kruklanki z 29.09.2009r., w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Jeziorowskie
37. Uchwała nr XXI/188/2009 Rady Gminy Kruklanki z 29.09.2009r., w sprawie utworzenia innej formy wychowania przedszkolnego-Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Boćwince
38. Uchwała nr XXI/189/2009 Rady Gminy Kruklanki z 29.09.2009r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu (dotyczy przebudowy dróg powiatowych ul.22 Lipca i Wczasowej oraz drogi Żywki- Sołtmany)
39. Uchwała nr XXI/190/2009 Rady Gminy Kruklanki z 29.09.2009r., w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Marcina Petsch na działalność Wójta
40. Uchwała Nr XX/180/2009 Rady Gminy Kruklanki z dnia 30.07.2009 r., w sprawie opinii o uznaniu lasów za ochronne
41. Uchwała nr XXII/191/2009 Rady Gminy Kruklanki z 16.11.2009r., w sprawie stawek podatku od środków transportowych
42. Uchwała nr XXII/192/2009 Rady Gminy Kruklanki z 16.11.2009r., w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
43. Uchwała nr XXII/193/2009 Rady Gminy Kruklanki z 16.11.2009r., w sprawie opłat lokalnych
44. Uchwała nr XXII/194/2009 Rady Gminy Kruklanki z 16.11.2009r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
45. Uchwała nr XXII/195/2009 Rady Gminy Kruklanki z 16.11.2009r., w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
46. Uchwała nr XXII/196/2009 Rady Gminy Kruklanki z 16.11.2009r., w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Wodociągi i Kanalizacja - Aglomeracja Giżycko sp. z o.o.
47. Uchwała nr XXII/197/2009 Rady Gminy Kruklanki z 16.11.2009r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu
48. Uchwała nr XXII/198/2009 Rady Gminy Kruklanki z 16.11.2009r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym punktom i zespołom wychowania przedszkolnego
49. Uchwała nr XXII/199/2009 Rady Gminy Kruklanki z 16.11.2009r., w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
50. Uchwała nr XXIII/200/2009 Rady Gminy Kruklanki z 29.12.2009r., w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Mazurskie Jeziora" i wyznaczeniu przedstawiciela do prac stowarzyszenia
51. Uchwała nr XXIII/201/2009 Rady Gminy Kruklanki z 29.12.2009r., w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/149/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 30.12.2008r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na
52. Uchwała nr XXIII/202/2009 Rady Gminy Kruklanki z 29.12.2009r., w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na 2010 rok
53. Uchwała nr XXIII/203/2009 Rady Gminy Kruklanki z 29.12.2009r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
54. Uchwała nr XXIII/204/2009 Rady Gminy Kruklanki z 29.12.2009r., w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
55. Uchwała nr XXIII/205/2009 Rady Gminy Kruklanki z 29.12.2009r., w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
56. Uchwała nr XXIII/206/2009 Rady Gminy Kruklanki z 29.12.2009r., w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowści Boćwinka
57. Uchwała nr XXIII/207/2009 Rady Gminy Kruklanki z 29.12.2009r., w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/110/08 Rady gminy Kruklanki z dnia 25.06.2008r. W sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowści Kruklanki
58. Uchwała nr XXIII/208/2009 Rady Gminy Kruklanki z 29.12.2009r., w sprawie sprzedaży nieruchomości (dz. Nr 209/2-obręb Boćwinka)
59. Uchwała nr XXIII/209/2009 Rady Gminy Kruklanki z 29.12.2009r., w sprawie sprzedaży nieruchomości (sprzedaż lokalu-obręb Kruklanki)
60. Uchwała nr XXIII/210/2009 Rady Gminy Kruklanki z 29.12.2009r., w sprawie wyposażenia Zespołu Szkół w Kruklankach
61. Uchwała nr XXIII/211/2009 Rady Gminy Kruklanki z 29.12.2009r., w sprawie wyrażenia zgody na wyjście ze współwłasności
62. Uchwała nr XXIII/212/2009 Rady Gminy Kruklanki z 29.12.2009r., w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010-2015 Gminy Kruklanki
63. Uchwała nr XXIII/213/2009 Rady Gminy Kruklanki z 29.12.2009r., w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/181/2001 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kruklankach
64. Załączniki do Uchwały nr XXIII/204/2009 Rady Gminy Kruklanki z 29.12.2009r., w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
wprowadzono: 2009-01-09 13:35:21
ostatnia aktualizacja: 2009-01-09 13:35:21
autor: Krzysztof Szydłowski czytano: 7940 razy
Modyfikacje informacji:

Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Wieskiej Gminy Kruklanki 2005
Serwis Informacyjny www.kruklanki.pl