godzina Serwis Informacyjny   / www.bip.gov.pl
PRAWO LOKALNE >> Uchwały Rady

INFORMACJE

WŁADZE GMINY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OGŁOSZENIA,PRZETARGI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PRAWO LOKALNE

Obsługa biuletynu
Uchwały Rady Gminy Kruklanki 2005

 

 
Załączniki:
1. Uchwała Nr XXI-162-05 z dnia 17.02.2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.
2. Uchwała Nr XXI/163/05 Rady Gminy Kruklanki z dnia 17 luty 2005r. w sprawie: regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
3. Uchwała Nr XXI-164-05r. z dnia 17.02.2005r. w sprawie zmiany statutu Gminy Kruklanki
4. Uchwała Nr XXI-165-05r. z dnia 17.02.2005r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
5. Uchwała Nr XXI/166/05 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 17 luty 2005r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy odnośnie urzędowego nazewnictwa miejscowości
6. Uchwała Nr XXI/167/05 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie: realizacji inwestycji na działce nr geod. 119 obręb wsi Żywki
7. Uchwała Nr XXII-168-05 z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie
8. Uchwała Nr XXII-169-05 z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2004 rok.
9. Uchwała Nr XXII-170-05 z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
10. Uchwała Nr XXII/171/04 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
11. Uchwała Nr XXII-172-05 z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.
12. Uchwała Nr XXII-173-05 z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.
13. Uchwała Nr XXII-174-05 z dnia 19 kwietnia 2005 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Warm-Maz w ramach projektu pn. "Wrota Warmii i Mazur"
14. Uchwała Nr XXII/175/05 Rady Gminy Kruklanki z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie: współdziałania z Powiatem Giżyckim
15. Uchwała Nr XXII-176-05 z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Kruklanki
16. Uchwała Nr XXII-177-05 z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Jeziorowskie
17. Uchwała Nr XXII/178/05 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 19 kwietnia 2005r. w sparwie: zmiany uchwały Nr IV / 23 / 03 Rady Gminy Kruklanki z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie wynagrodzenia Wójta
18. Uchwała Nr XXII/179/05 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Kruklanki
19. Uchwała Nr XXIII/180/05 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 10 czerwca 2005r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kruklanki
20. Uchwała Nr XXIII/181/05 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 10 czerwca 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Nr I / 3 / 02 Rady Gminy Kruklanki z dnia 15 listopada 2002r. w sprawie powołania składu komisji stałych Rady Gminy Kruklanki
21. Uchwała Nr XXIII-182-05r. z dnia 10 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.
22. Uchwała Nr XXIII/183/05 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 10 czerwca 2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
23. Uchwała Nr XXIII-184-05r. z dnia 10 czerwca 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warm-Maz na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Kruklanki.
24. Uchwała Nr XXIV/185/05 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie: dokonania zmian w treści uchwały Nr XXI/ 163/ 05 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalny
25. Uchwała Nr XXIV-186-05r. z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Powiatem Giżyckim w utworzeniu Gimnazjum dla Dorosłych.
26. Uchwała Nr XXIV-187-05 z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu związku międzygminnego i przyjęcia jego statutu.
27. Uchwała Nr XXIV-188-05 Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2005 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
28. Uchwała Nr XXV-189-05 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.
29. Uchwała Nr XXV-190-05 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kruklanki
30. Uchwała Nr XXV-191-05 Rady Gminy wz dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żywki
31. Uchwała Nr XXV-192-05 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2005r, w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków oraz dopłaty do ceny za ich odprowadzenie.
32. Uchwała Nr XXVI-193-05 Rady Gminy z dnia 23 września 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
33. Uchwała Nr XXVI-194-05 Rady Gminy z dnia 23 września 2005r. w sprawie sprzedaży budynku mieszkalnego Nr 49 w obrębie m. Boćwinka.
34. Uchwała Nr XXVI-195-05 Rady Gminy z dnia 23 września 2005r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu związku międzygminnego i przyjęcia jego statutu.
35. Uchwała Nr XXVI-196-05 Rady Gminy z dnia 23 września 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruklankach.
36. Uchwała Nr XXVI-197-05 Rady Gminy z dnia 23 września 2005r. w sprawie o nadanie drodze Boćwinka - Żywy kategorii drogi gminnej
37. Uchwała Nr XXVI-198-05 Rady Gminy z dnia 23 września 2005r. w sprawie realizacji modernizacji oświetlenia ulic w gminie Kruklanki
38. Uchwała Nr XXVII-199-05 Rady Gminy Kruklanki z dnia 24 października 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/131/04 Rady Gminy Kruklanki w sprawie programu lokalnego Gminy Kruklanki
39. Uchwała Nr XXVIII-200-05 Rady Gminy z dnia 9 listopada 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
40. Uchwała Nr XXVIII-201-05 Rady Gminy Kruklanki z dnia 9 listopada 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/131/05 Rady Gminy Kruklanki w sprawie programu lokalnego Gminy Kruklanki
41. Uchwała Nr XXVIII-202-05 Rady Gminy z dnia 9 listopada 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/176/05 Rady Gminy Kruklanki w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rozwoju miejscowości Kruklanki.
42. Uchwała Nr XXVIII-203-05 Rady Gminy z dnia 9 listopada 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/177/05 Rady Gminy Kruklanki w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rozwoju miejscowości Jeziorowskie
43. Uchwała Nr XXVIII-204-05 Rady Gminy z dnia 9 listopada 2005r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu związku międzygminnego i przyjecia jego statutu.
44. Uchwała Nr XXVIII-205-05 Rady Gminy z dnia 9 listopada 2005r. w sprawie nabycia nieruchomości
45. Uchwała Nr XXI-163-05 Rady Gminy Kruklanki z dnia 17 luty 2005r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
46. Uchwała Nr XXIX-206-05 Rady Gminy Kruklanki z dnia 2 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
47. Załącznik do Uchwały Nr XXIX-206-05 z dnia 2 grudnia 2005r.
48. Uchwała Nr XXIX-207-05 Rady Gminy Kruklanki z dnia 2 grudnia 2005r. w sprawie nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości
49. Uchwała Nr XXIX-208-05 Rady Gminy Kruklanki z dnia 2 grudnia 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.
50. Uchwała Nr XXIX-209-05 Rady Gminy Kruklanki z dnia 2 grudnia 2005r. w sprawie programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok.
51. Uchwała Nr XXIX-211-05 Rady Gminy Kruklanki z dnia 2 grudnia 2005r. w sprawie opłat lokalnych na 2006r.
52. Uchwała Nr XXIX-212-05 Rady Gminy Kruklanki z dnia 2 grudnia 2005r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2006r.
53. Uchwała Nr XXX-215-05 Rady Gminy Kruklanki z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie budżetu na 2006 rok.
54. Załącznik do Uchwały Nr XXX-215-05 z dnia 30 grudnia 2005r.
55. Uchwała Nr XXX-216-05 Rady Gminy Kruklanki z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.
56. Załącznik do Uchwały Nr XXX-216-05 z dnia 30 grudnia 2005r.
57. Uchwała Nr XXX-217-05 Rady Gminy Kruklanki z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie wyboru banku do obsługi finansowej Gminy Kruklanki
58. Uchwała Nr XXX-218-05 Rady Gminy Kruklanki z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006r.
59. Uchwała Nr XXX-219-05 Rady Gminy Kruklanki z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2006r.
60. Uchwała Nr XXX-220-05 Rady Gminy Kruklanki z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2006r.
61. Uchwała Nr XXX-221-05 Rady Gminy Kruklanki z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie wsi Jurkowo
62. Uchwała Nr XXX-222-05 Rady Gminy Kruklanki z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonych w obrębie wsi Kruklanki
63. Uchwała Nr XXX-223-05 Rady Gminy Kruklanki z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie nabycia prawa własności
64. Uchwała Nr XXX-224-05 Rady Gminy Kruklanki z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie nabycia prawa własności w obrębie wsi Jurkowo
65. Uchwała Nr XXX-225-05 Rady Gminy Kruklanki z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na 2006r.
66. Uchwała Nr XXX-226-05 Rady Gminy Kruklanki z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy oraz sposoby obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za g
67. Uchwała Nr XXX-227-05 Rady Gminy Kruklanki z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.
68. Uchwała Nr XXX-228-05 Rady Gminy Kruklanki 2005r. z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2006r.
wprowadzono: 2005-09-15 12:21:27
ostatnia aktualizacja: 2006-01-25 07:52:00
autor: Tomasz Styn czytano: 10673 razy
Modyfikacje informacji:

Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Wieskiej Gminy Kruklanki 2005
Serwis Informacyjny www.kruklanki.pl