godzina Serwis Informacyjny   / www.bip.gov.pl
PRAWO LOKALNE >> Zarządzenia organów wykonawczych

INFORMACJE

WŁADZE GMINY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OGŁOSZENIA,PRZETARGI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PRAWO LOKALNE

Obsługa biuletynu
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY - 2008 ROK
 
Załączniki:
1. Zarządzenie nr 50/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 1.10.2008r., w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruklankach do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego
2. Zarządzenie nr 51/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 16.10.2008r., w sprawie ustanowienia dnia wolnego
3. Zarządzenie Nr 1/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 18 stycznia 2008 r., w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej zarządzania kryzysowego oraz realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie gminy Kruklanki w 2008 r.,
4. Zarządzenie Nr 2/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 30 stycznia 2008 r., w sprawie powołania składu Komisji do wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze - inspektor ds. planowania przestrzennego, ochrony środowiska, inwestycji i zamówień publicznych
5. Zarzadzenie Nr 3/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 20 lutego 2008 r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w III przetargu - obręb wsi Jurkowo
6. Zarządzenie Nr 4/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 20 lutego 2008 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Brożówka, odnośnie zmiany rodzaju miejscowości.
7. Zarządzenie Nr 5/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 20 lutego 2008 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Jasieniec, odnośnie zmiany rodzaju miejscowości
8. Zarządzenie Nr 6/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 20 lutego 2008 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Jurkowo odnośnie zmiany urzędowego nazewnictwa miejscowości, oraz zmiany rodzaju miejscowości.
9. Zarządzenie Nr 7/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 20 lutego 2008 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Żabinka odnośnie zmiany urzędowego nazewnictwa miejscowości.
10. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 28.04.2008 r., w sprawieprzyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2008r
11. Zarządzenie Nr 8/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 28.02.2008 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruklankach.
12. Zarządzenie Nr 9/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 14.03.2008 r., w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007r.
13. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 14.03.2008 r., w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007r.
14. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 14.03.2008 r., w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007r.
15. Zarządzenie Nr 10/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 17.03.2008 r., w sprawie powołania Komisji Socjalnej w celu usprawnienia administrowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych .
16. Zarządzenie Nr 11/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 31.03.2008 r., w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
17. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 31.03.2008 r., w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
18. Zarzadzenie Nr 12/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 31.03.2008 r., w sprawie ustanowienia dnia wolnego
19. Zarzadzenie Nr 13/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 28.04.2008 r., w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2008r.
20. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2008 z dnia 28.04.2008 r., w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2008r
21. Zarządzenie Nr 14/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 29.04.2008 r., w sprawie powołania składu komisji do wyboru kandydata na stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji gminy i informatyki
22. Zarządzenie Nr 15/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 29.04.2008 r., w sprawie powołania imiennej obsady stałego dyżuru
23. Zarzadzenie Nr 16/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 5.05.2008 r., w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
24. Zarządzenie Nr 17/208 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 07.05.2008 r., w sprawie zmi a n w b u d ż e c i e gmi n y n a 2 0 0 8 r .
25. Załacznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 17/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 07.05.2008 r., w sprawiezmi a n w b u d ż e c i e gmi n y n a 2 0 0 8 r .
26. Zarządzenie Nr 18/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 12.05.2008 r., w sprawie ustalenia zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla referatu samodzielnych wieloosobowych stanowisk pracy Urzędu Gminy w Kruklankach, Ochotniczej Stra
27. Zarządzenie Nr 19/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 21.05.2008 w sprawie odwołania Dyrektora Gimnazjum w Kruklankach
28. Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 27.05.2008 w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego i planu ochrony Urzędu
29. Załącznik do zarządzenia nr 20/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 27.05.2008 w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego i planu ochrony Urzędu
30. Zarządzenie nr 22/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 28.05.2008 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia w imieniu Wójta określonych spraw
31. Zarządzenie nr 23/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 28.05.2008 w sprawie upoważnienia Pełnomocnika ds. ochrony Informacji Niejawnych do prowadzenia w imieniu Wójta określonych spraw
32. Zarządzenie nr 24/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 28.05.2008 w sprawie ochrony informacji niejawnych
33. Zarządzenie nr 25/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 23.06.2008 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do zamiany
34. Zarządzenie nr 26/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 26.06.2008 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Kruklankach
35. Zarządzenie nr 27/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 27.06.2008 w sprawie ustalenia ceny lokalu przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
36. Zarządzenie nr 28/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 27.06.2008 w sprawie ustalenia ceny lokalu przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
37. Zarządzenie nr 29/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 27.06.2008 w sprawie ustalenia ceny lokalu przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
38. Zarządzenie nr 30/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 30.06.2008 w sprawie powołania pełnomocnika-koordynatora ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
39. Zarządzenie nr 31/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 03.07.2008 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w I przetargu
40. Zarządzenie nr 32/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 07.07.2008 w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w I przetargu
41. Zarządzenie nr 33/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 07.07.2008 w sprawie wysokości i trybu wypłaty świadczeń pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych, będących strażakami za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
42. Załącznik do zarządzenia nr 33/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 07.07.2008 w sprawie wysokości i trybu wypłaty świadczeń pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych, będących strażakami za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
43. Zarządzenie nr 34/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 11.07.2008 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w I przetargu
44. Zarządzenie nr 21/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 27.05.2008r., w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kruklanki
45. Załącznik do Zarządzenie nr 21/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 27.05.2008r., w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kruklanki
46. Zarządzenie nr 35/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 21.07.2008r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
47. Zarządzenie nr 36/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 21.07.2008r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w I przetargu
48. Zarządzenie nr 37/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 21.07.2008r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w I przetargu
49. Zarządzenie nr 38/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 21.07.2008r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
50. Zarządzenie nr 39/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 01.08.2008r., w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Kruklankach
51. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 39/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 01.08.2008r., w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Kruklankach
52. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 39/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 01.08.2008r., w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Kruklankach
53. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 39/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 01.08.2008r., w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Kruklankach
54. Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 39/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 01.08.2008r., w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Kruklankach
55. Zarządzenie nr 40/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 01.08.2008r., w sprawie uchylenia obowiązującego Zarządzenia nr 3/02 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 1 lipca 2002, w sprawie ustalenia tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia
56. Zarządzenie nr 41/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 01.08.2008r., w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruklankach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
57. Zarządzenie nr 42/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 07.08.2008r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej im. Konstantego Ildenfonsa Gałczyńskiego i Gimnazjum w Kruklankach
58. Zarządzenie nr 43/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22.08.2008r., w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników
59. Zarządzenie nr 44/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22.08.2008r., w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2008r.
60. Załącznik 1,2 do zarządzenia nr 44/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22.08.2008r., w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2008r.
61. Załącznik 3 do zarządzenia nr 44/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22.08.2008r., w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2008r.
62. Zarządzenie nr 45/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22.08.2008r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Lipowo, odnośnie zniesienia nazwy Lipowo-rodzaj osada, pozostawienie nazwy Lipowo-rodzaj wieś
63. Zarządzenie nr 46/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 29.08.2008r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kruklankach
64. Zarządzenie nr 47/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 1.09.2008r., w sprawie nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole
65. Zarządzenie nr 48/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 1.09.2008r., w sprawie powołania stałej komisji przetergowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
66. Zarządzenie nr 49/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 12.09.2008r., w sprawie powołania stałej komisji przetergowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż,oddanie w użytkowanie wieczyste,najem,dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy
67. Zarządzenie nr 52/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 16.10.2008r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
68. Zarządzenie nr 53/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 16.10.2008r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaż w I przetargu
69. Zarządzenie nr 54/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 17.10.2008r., w sprawie powołania składu komisji do wyboru kandydata na stanowisko ds. wymiaru należnosci pieniężnych i obsługi kasowej
70. Zarządzenie nr 55/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 17.10.2008r., w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego dla organów gmin
71. Zarządzenie nr 57/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 20.10.2008r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w II przetargu
72. Zarządzenie nr 58/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 24.10.2008r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
73. Załącznik 1,2 do zarządzenia nr 58/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 24.10.2008r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
74. Zarządzenie nr 59/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 28.10.2008r., w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2008r.
75. Załącznik 1,2 do zarządzenia nr 59/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 28.10.2008r., w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2008r.
76. Załącznik 3 do zarządzenia nr 59/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 28.10.2008r., w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2008r.
77. Zarządzenie nr 60/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 12.11.2008r., w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok
78. Objaśnienie do zarządzenia nr 60/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 12.11.2008r., w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok
79. Załącznik 1,1a,2,3,... do zarządzenia nr 60/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 12.11.2008r., w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok
80. Załącznik 12 do zarządzenia nr 60/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 12.11.2008r., w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok
81. Zarządzenie nr 61/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 12.11.2008r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w II przetargu
82. Zarządzenie nr 62/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 12.11.2008r., w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
83. Zarządzenie nr 63/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 12.11.2008r., w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz wdrożenia Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego
84. Zarządzenie nr 64/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 20.11.2008r., w sprawie powołania składu komisji ds.wyboru kandydata na stanowisko ds.windykacji należności pieniężnych
85. Zarządzenie nr 65/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 1.12.2008r., w sprawie upoważnienia pracowników do załatwiania spraw
86. Zarządzenie nr 66/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 2.12.2008r., w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej
87. Zarządzenie nr 67/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 2.12.2008r., w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruklankach do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego
88. Zarządzenie nr 68/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 12.12.2008r., w sprawie powołania przewodniczącego komisji inwenataryzacyjnej w Urzędzie Gminy Kruklanki
89. Zarządzenie nr 69/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 15.12.2008r., w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Kruklanki
90. Zarządzenie nr 70/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 15.12.2008r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej
91. Zarządzenie nr 71/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 16.12.2008r., w sprawie zmiany projektu budżetu gminy na 2009 rok
92. Załączniki 1,1a,2,3,3a,4,5,6,7,8,9,10,11a do zarządzenie nr 71/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dn. 16.12.2008r., w sprawie zmiany projektu budżetu gminy na 2009 rok
93. Zarządzenie nr 56/2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 17.10.2008r., w sprawie ustalenia wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kruklanki
wprowadzono: 2008-03-04 11:58:13
ostatnia aktualizacja: 2008-03-04 11:58:13
autor: Monika Stręt czytano: 6652 razy
Modyfikacje informacji:

Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Wieskiej Gminy Kruklanki 2005
Serwis Informacyjny www.kruklanki.pl