godzina Serwis Informacyjny   / www.bip.gov.pl
PRAWO LOKALNE >> Uchwały Rady

INFORMACJE

WŁADZE GMINY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OGŁOSZENIA,PRZETARGI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PRAWO LOKALNE

Obsługa biuletynu
UCHWAŁY RADY GMINY 2008 ROK
 
Załączniki:
1. Uchwała Nr XI/78/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29.02.2008 r., w sprawie zmian w budżecie gminy za 2008 rok
2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/78/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29.02.2008 r., w sprawie zmian w budżecie gminy za 2008 rok
3. Uchwała Nr XI/80/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29.02.2008 r., w sprawie regulaminu przyznawaniu nauczycielom dodatków za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy oraz sposoby obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godzin
4. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI79/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29.02.2008 r., Akt Założycielski Zespołu Szkół Publicznych
5. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29.02.2008 r., Statut Zespołu Szkół w Kruklankach
6. Uchwała Nr XI/80/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29.02.2008 r., w sprawie regulaminu przyznawaniu nauczycielom dodatków za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy oraz sposoby obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godzin
7. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/80/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29.02.2008 r., Regulamin przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy oraz sposoby obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za
8. Uchwała Nr XI/81/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29.02.2008 r., w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
9. Uchwała Nr XI/82/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29.02.2008 r., w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości - obręb wsi Kruklanki
10. Uchwała Nr XI/83/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29.02.2008 r., w sprawie uzgodnienia rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Boreckiej
11. Uchwała Nr XI/84/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29.02.2008 r., w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
12. Uchwała Nr XII/85/2008 Rady Gminy Kruklanki z dnia 18.04.2008 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
13. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/85/2008 Rady Gminy Kruklanki z dnia 18.04.2008 r., w sprawie zmian w budżecie gminy za 2008 rok
14. Uchwała Nr XII/86/2008 Rady Gminy Kruklanki z dnia 18.04.2008 r., w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
15. Uchwała Nr XII/87/2008 Rady Gminy Kruklanki z dnia 18.04.2008 r., w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy oraz sposoby obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za god
16. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/87/2008 Rady Gminy Kruklanki z dnia 18.04.2008 r., w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy oraz sposoby obliczania wynagrodzenia za godziny ponad
17. Uchwała Nr XII/88/2008 Rady Gminy Kruklanki z dnia 18.04.2008 r., w sprawie przystąpienia Gminy Kruklanki do Gminnej Spółki Wodnej w Kruklankach
18. Uchwała Nr XII/89/2008 Rady Gminy Kruklanki z dnia 18.04.2008 r., w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim na prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy w
19. Uchwała Nr XII/90/2008 Rady Gminy Kruklanki z dnia 18.04.2008 r., sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brożówka
20. Uchwała Nr XII/90/2008 Rady Gminy Kruklanki z dnia 18.04.2008 r., sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brożówka
21. Uchwała Nr XII/91/2008 Rady Gminy Kruklanki z dnia 18.04.2008 r., w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych w tabeli wynagradzania pracowników samorządowych zatrudni
22. Uchwała Nr XII/92/2008 Rady Gminy Kruklanki z dnia 18.04.2008 r., w sprawie Statutu Gminy Kruklanki
23. Uchwała Nr XII/93/2008 Rady Gminy Kruklanki z dnia 18.04.20008 r., w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o dokonanie zmiany określenia rodzaju miejscowości oraz zmianę urzędowych nazw miejscowości położonych na terenie Gminy
24. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/93/208 Rady Gminy Kruklanki z dnia 18.04.2008 r., w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o dokonanie zmiany określenia rodzaju miejscowości oraz zmianę urzędowych nazw miejscowości położonych
25. Uchwała Nr XII/94/2008 Rady Gminy Kruklanki z dnia 18.04.2008 r., w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
26. Uchwała nr XIII/95/2008 Rady Gminy Kruklanki z 25.06.2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
27. Załącznik nr 1,2,3,3a,4,5,6 do uchwały nr XIII/95/2008 Rady Gminy Kruklanki z 25.06.2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
28. Uchwała nr XIII/96/2008 Rady Gminy Kruklanki z 25.06.2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu na zakup tomografu
29. Uchwała nr XIII/97/2008 Rady Gminy Kruklanki z 25.06.2008 w sprawie powołania składu komisji stałej Rady Gminy Kruklanki
30. Uchwała nr XIII/98/2008 Rady Gminy Kruklanki z 25.06.2008 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kruklanki pomiędzy ul. Wodną a Dworcową
31. Uchwała nr XIII/99/2008 Rady Gminy Kruklanki z 25.06.2008 w sprawie zmiany Uchwały nr X/70/07 Rady Gminy Kruklanki z 28.12.2007
32. Uchwała nr XIII/100/2008 Rady Gminy Kruklanki z 25.06.2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości
33. Uchwała nr XIII/101/2008 Rady Gminy Kruklanki z 25.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności działek położonych w obrębie Kruklanki na rzecz jej użytkownika wieczystego
34. Uchwała nr XIII/102/2008 Rady Gminy Kruklanki z 25.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności działki 540/7 położonej w obrębie Kruklanki na rzecz jej użytkownika wieczystego
35. Uchwała nr XIII/103/2008 Rady Gminy Kruklanki z 25.06.2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości
36. Uchwała nr XIII/104/2008 Rady Gminy Kruklanki z 25.06.2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości
37. Uchwała nr XIII/105/2008 Rady Gminy Kruklanki z 25.06.2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości
38. Uchwała nr XIII/106/2008 Rady Gminy Kruklanki z 25.06.2008 w sprawie nabycia nieruchomości
39. Uchwała nr XIII/107/2008 Rady Gminy Kruklanki z 25.06.2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości
40. Uchwała nr XIII/108/2008 Rady Gminy Kruklanki z 25.06.2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości
41. Uchwała nr XIII/109/2008 Rady Gminy Kruklanki z 25.06.2008 w sprawie przystąpienia Gminy Kruklanki do Gminnej Spółki Wodnej w Kruklankach
42. Uchwała nr XIII/110/2008 Rady Gminy Kruklanki z 25.06.2008 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowści Kruklanki
43. Załącznik do uchwały nr XIII/110/2008 Rady Gminy Kruklanki z 25.06.2008, Plan Odnowy Miejscowości Kruklanki
44. Uchwała nr XIII/111/2008 Rady Gminy Kruklanki z 25.06.2008 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brożówka
45. Załącznik do uchwały nr XIII/111/2008 Rady Gminy Kruklanki z 25.06.2008, Plan Odnowy Miejscowości Brożówka
46. Uchwała nr XIII/112/2008 Rady Gminy Kruklanki z 25.06.2008 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żywki
47. Załącznik do uchwały nr XIII/112/2008 Rady Gminy Kruklanki z 25.06.2008, Plan Odnowy Miejscowości Żywki
48. Uchwała nr XIII/113/2008 Rady Gminy Kruklanki z 25.06.2008 w sprawie przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagaży taksówkami osobowymi na terenie Gminy Kruklanki
49. Uchwała nr XIII/114/2008 Rady Gminy Kruklanki z 25.06.2008 w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami oraz określenia stref cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami osobowymi na terenie Gminy Kruklanki
50. Uchwała nr XIII/115/2008 Rady Gminy Kruklanki z 25.06.2008 w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
51. Uchwała nr XIII/116/2008 Rady Gminy Kruklanki z 25.06.2008 w sprawie wynagrodzenia Wójta
52. Uchwała nr XIII/117/2008 Rady Gminy Kruklanki z 25.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
53. Uchwała nr XIV/118/2008 Rady Gminy Kruklanki z 19.09.2008r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
54. Uchwała nr XIV/119/2008 Rady Gminy Kruklanki z 19.09.2008r., w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. "Aktywna integracja społeczna bezrobotnych na terenie gminy Kruklanki"
55. Uchwała nr XIV/120/2008 Rady Gminy Kruklanki z 19.09.2008r., w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruklankach
56. Uchwała nr XIV/121/2008 Rady Gminy Kruklanki z 19.09.2008r., w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Mazurskiego Związku Międzygminnego-Gospodarki Odpadami z siedzibą w Giżycku
57. Uchwała nr XIV/122/2008 Rady Gminy Kruklanki z 19.09.2008r., w sprawie zmiany uchwały Nr XII/90/08 z 18.04.2008
58. Uchwała nr XIV/123/2008 Rady Gminy Kruklanki z 19.09.2008r., w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dz. Nr 356/1; 359/3; 356/2; 359/4 obręb wsi Sołtmany)
59. Uchwała nr XIV/124/2008 Rady Gminy Kruklanki z 19.09.2008r., w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (nieodpłatnie od Skarbu Państwa dz.Nr 152/1 i 152/2 obręb wsi Kruklanki)
60. Uchwała nr XIV/125/2008 Rady Gminy Kruklanki z 19.09.2008r., w sprawie sprzedaży nieruchomości (dz. Nr 115 obręb wsi Możdżany)
61. Uchwała nr XIV/126/2008 Rady Gminy Kruklanki z 19.09.2008r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności działki 25/10 położonej w obrębie wsi Jeziorowskie na rzecz jej użytkownika wieczystego
62. Uchwała nr XIV/127/2008 Rady Gminy Kruklanki z 19.09.2008r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności działki 25/11 położonej w obrębie wsi Jeziorowskie na rzecz jej użytkownika wieczystego
63. Uchwała nr XIV/128/2008 Rady Gminy Kruklanki z 19.09.2008r., w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
64. Uchwała nr XIV/129/2008 Rady Gminy Kruklanki z 19.09.2008r., w sprawie zmiany Uchwały Nr X/70/07 z dnia 28.12.2007
65. Uchwała nr XV/130/2008 Rady Gminy Kruklanki z 5.12.2008r., w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie za 2008 rok
66. Uchwała nr XV/131/2008 Rady Gminy Kruklanki z 5.12.2008r., w sprawie opłat lokalnych
67. Uchwała nr XV/132/2008 Rady Gminy Kruklanki z 5.12.2008r., w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
68. Uchwała nr XV/133/2008 Rady Gminy Kruklanki z 5.12.2008r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
69. Uchwała nr XV/134/2008 Rady Gminy Kruklanki z 5.12.2008r., w sprawie stawek podatku od środków transportowych
70. Uchwała nr XV/135/2008 Rady Gminy Kruklanki z 5.12.2008r., w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
71. Uchwała nr XV/136/2008 Rady Gminy Kruklanki z 5.12.2008r., w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dz. Nr 75/7:76/3 obręb wsi Żywki)
72. Uchwała nr XV/137/2008 Rady Gminy Kruklanki z 5.12.2008r., w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej (na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej dz. Nr 73/2 obręb wsi Żywki)
73. Uchwała nr XV/138/2008 Rady Gminy Kruklanki z 5.12.2008r., w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej (na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej dz. Nr 75/2 obręb wsi Żywki)
74. Uchwała nr XV/139/2008 Rady Gminy Kruklanki z 5.12.2008r., w sprawie sprzedaży nieruchomości (dz. nr 163/8 obręb Lipowo - dla dotychczasowego najemcy)
75. Uchwała nr XV/140/2008 Rady Gminy Kruklanki z 5.12.2008r., w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (obręb wsi Sołtmany)
76. Uchwała nr XV/141/2008 Rady Gminy Kruklanki z 5.12.2008r., w sprawie nabycia nieruchomości (od Skarbu Państwa)
77. Uchwała nr XV/143/2008 Rady Gminy Kruklanki z 5.12.2008r., w sprawie zmiany uchwały wystąpienia do ministra spraw wewnętrznych i Administracji o dokonanie zmiany określenia rodzaju miejscowości oraz zmianę urzędowych nazw miejscowości
78. Uzasadnienie do uchwały nr XV/143/2008 Rady Gminy Kruklanki z 5.12.2008r., w sprawie zmiany uchwały wystąpienia do ministra spraw wewnętrznych i Administracji o dokonanie zmiany określenia rodzaju miejscowości oraz zmianę urzędowych nazw miejscowości
79. Uchwała nr XV/144/2008 Rady Gminy Kruklanki z 5.12.2008r., w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie gminy Kruklanki
80. Załącznik do uchwały nr XV/133/2008 Rady Gminy Kruklanki z 5.12.2008r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
81. Uchwała nr XVI/145/2008 Rady Gminy Kruklanki z 30.12.2008r., w sprawie zmian w budżecie gminy za 2008r.
82. Załącznik Nr 1,2,2a,2b,3,3a,4,5,6,7 do uchwały nr XVI/145/2008 Rady Gminy Kruklanki z 30.12.2008r., w sprawie zmian w budżecie gminy za 2008r.
83. Uchwała nr XVI/146/2008 Rady Gminy Kruklanki z 30.12.2008r., w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r.
84. Załączniki 1,1a,2,2a,2b,3,3a,4,5,6,7,8,9,10,11,11a do uchwały nr XVI/146/2008 Rady Gminy Kruklanki z 30.12.2008r., w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r.
85. Uchwała nr XVI/147/2008 Rady Gminy Kruklanki z 30.12.2008r., w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
86. Załącznik Nr 1 do uchwały nr XVI/147/2008 Rady Gminy Kruklanki z 30.12.2008r., w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
87. Uchwała nr XVI/148/2008 Rady Gminy Kruklanki z 30.12.2008r., w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków oraz dopłaty do ceny za ich odprowadzenie
88. Załącznik Nr 1 do chwały nr XVI/148/2008 Rady Gminy Kruklanki z 30.12.2008r., w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków oraz dopłaty do ceny za ich odprowadzenie
89. Uchwała nr XVI/149/2008 Rady Gminy Kruklanki z 30.12.2008r., w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii
90. Załącznik Nr1 do uchwały nr XVI/149/2008 Rady Gminy Kruklanki z 30.12.2008r., w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii
91. Uchwała nr XVI/150/2008 Rady Gminy Kruklanki z 30.12.2008r., w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
92. Uchwała nr XVI/151/2008 Rady Gminy Kruklanki z 30.12.2008r., w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków.
93. Załącznik Nr 1 do uchwały nr XVI/151/2008 Rady Gminy Kruklanki z 30.12.2008r., w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków.
94. Uchwała nr XVI/152/2008 Rady Gminy Kruklanki z 30.12.2008r., w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
95. Uchwała nr XVI/153/2008 Rady Gminy Kruklanki z 30.12.2008r., w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
96. Załącznik Nr 1 do uchwały nr XVI/153/2008 Rady Gminy Kruklanki z 30.12.2008r., w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
97. Uchwała nr XV/142/2008 Rady Gminy Kruklanki z 5.12.2008r., w sprawie wysokości,zasad i trybu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla czlonków ochotniczych straży pożarnych
98. UCHWAŁA UCHYLONA nr XV/135/2008 z dnia 5 grudnia 2008r
99. UCHWAŁA UCHYLONA nr XV/142/2008 z dnia 5 grudnia 2008r.
100. UCHWAŁA UCHYLONA nr XVI/147/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
101. UCHWAŁA UCHYLONA nr XVI/153/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
wprowadzono: 2008-03-04 11:45:26
ostatnia aktualizacja: 2008-03-04 11:45:26
autor: Monika Stręt czytano: 8842 razy
Modyfikacje informacji:

Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Wieskiej Gminy Kruklanki 2005
Serwis Informacyjny www.kruklanki.pl