godzina Serwis Informacyjny   / www.bip.gov.pl
PRAWO LOKALNE >> Uchwały Rady

INFORMACJE

WŁADZE GMINY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OGŁOSZENIA,PRZETARGI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PRAWO LOKALNE

Obsługa biuletynu
UCHWAŁY RADY GMINY 2007 r.,
    
 
Załączniki:
1. Uchwała Nr IV/15/2007 Rady Gminy Kruklanki z dnia 8 marca 2007 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.,
2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/2007 Rady Gminy Kruklanki z dnia 8 marca 2007 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.,
3. Uchwała Nr IV/16/2007 Rady Gminy Kruklanki z 8 marca 2007 r., w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy oraz sposoby obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godzin
4. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2007 Rady Gminy Kruklanki z dnia 8 marca 2007 r., w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za godziny pracy oraz sposoby obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za
5. Uchwała Nr IV/17/2007 Rady Gminy Kruklanki z dnia 8 marca 2007 r., w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych w tabeli wynagradzania pracowników samorządowych zatrudn
6. Uchwała Nr IV/18/2007 Rady Gminy Kruklanki z dnia 8 marca 2007 r., w sprawie nabycia nieruchomości
7. Uhcwała Nr IV/19/2007 z dnia 8 marca 2007 r., w sprawie wyboru delegata do "Mazurskiego Związku Międzygminnego" - Gospodarka odpadami
8. Uchwała Nr IV/20/2007 Rady Gminy Kruklanki z dnia 8 marca 2007 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości.
9. Uchwała Nr V/21/2007 Rady Gminy Kruklanki z dnia 13 kwietnia 2007 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.,
10. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Gminy Kruklanki z dnia 13 kwietnia 2007 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.,
11. Uchwała Nr V/22/2007 Rady Gminy Kruklanki z dnia 13 kwietnia 2007 r., w sprawie dzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
12. Uchwała Nr V/23/2007 Rady Gminy Kruklanki z dnia 13 kwietnia 2007 r., w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
13. Uchwała Nr V/24/2007 Rady Gminy Kruklanki z dnia 13 kwietnia 2007 r., w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
14. Uchwała Nr V/25/2007 Rady Gminy Kruklanki z dnia 13 kwietnia 2007 r., w sprawie nabycia nieruchomości - obręb wsi Boćwinka
15. Uchwała Nr V/26/2007 Rady Gminy Kruklanki z dnia 13 kwietnia 2007 r., w spraiwe przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Osiedla Słonecznego
16. Uchwała Nr V/27/2007 Rady Gminy Kruklanki z dnia 13 kwietnia 2007 r., w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kruklanki
17. Uchwała Nr VI/28/2007 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29 maja 2007 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.,
18. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/28/2007 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29 maja 2007 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.,
19. Uchwała Nr VI/29/2007 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29 maja 2007 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagosopodarowania przestrzennego gminy Kruklanki.
20. Uchwała Nr VI/30/2007 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29 maja 2007 r., w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy oraz sposoby obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych
21. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29 maja 2007 r., w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy oraz sposoby obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za
22. Uchwała Nr VI/31/2007 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29 maja 2007 r., w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Kruklanki
23. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/31/2007 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29 maja 2007 r., w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Kruklanki.
24. Uchwała Nr VI/32/2007 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29 maja 2007 r., w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy Kruklanki i ustalenia jej składu osobowego
25. Uchwała Nr VI/33/2007 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29 maja 2007 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości - obręb wsi Jurkowo
26. Uchwała Nr VI/34/2007 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29 maja 2007 r., w sprawie zmiany uchwały nr V/26/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 13 kwietnia 2007r w sprawie przystąpienia do opracowania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejs
27. Uchwała Nr VI/35/2007 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29 maja 2007 r., w sprawie zmiany Uchwały Nr V/27/07 z dnia 13 kwietnia 2007r w sprawie przystąpienia do opracowania zmian w miejscowym planie zagospodarowania
28. Uchwała Nr VII/36/2007 Rady Gminy Kruklanki z dnia 31.07.2007 r., w sprawie zmian w budżecie gminy za 2007 r.,
29. Załączniki do Uchwały Nr VII/36/2007 Rady Gminy Kruklanki z dnia 31.07.2007 r., w sprawie zmian w budżecie gminy za 2007 r.,
30. Uchwała Nr VII/37/2007 Rady Gminy Kruklanki z dnia 31.07.2007 r., w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta.
31. Uchwała Nr VII/38/2007 Rady Gminy Kruklanki z dnia 31.07.2007 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości - obręb wsi Kruklanki
32. Uchwała Nr VII/39/2007 Rady Gminy Kruklanki z dnia 31.07.2007 r., w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
33. Uchwała Nr VII/40/2007 Rady Gminy Kruklanki z dnia 31.07.2007 r., w sprawie wyposażenia Szkoły Podstawowej w Boćwince.
34. Uchwała Nr VII/41/2007 Rady Gminy Kruklanki z dnia 31.07.2007 r., w sprawie wyposażenia Szkoły Podstawowej w Kruklankach
35. Uchwała Nr VII/42/2007 Rady Gminy Kruklanki z dnia 31.07.2007 r., w sprawie wyposażenia Gimnazjum w Kruklankach
36. Uchwała Nr VII/43/2007 Rady Gminy Kruklanki z dnia 31.07.2007 r., w sprawie sprzedaży działki - obręb wsi Kruklanki
37. Uchwała Nr VII/44/2007 Rady Gminy Kruklanki z dnia 31.07.2007 r., w sprawie zamiany działki - obręb wsi Kruklanki
38. Uchwała Nr VIII/45/2007 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 28 września 2007 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.,
39. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/45/2007 z dnia 28 września 2007 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.,
40. Uchwała Nr VIII/47/07 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 28 września 2007 r., w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
41. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/47/07 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 28 września 2007 r., w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
42. Uchwała Nr VIII/48/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 września 2007 r., w sprawie określenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
43. Uchwała Nr VIII/49/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 września 2007 r., w sprawie przystąpienia z Miastem Gizycko, Gminą Giżycko, Gminą Miłki do realizacji wspólnego przedsiewzięcia polegającego na opracowaniu Wstępnego Studium Wykonalności dla Projektu "
44. Uchwała Nr VIII/50/07 Rady Gminy Kruklanki z dniam 28 września 2007 r., w sprawie uzgodnienia rozporządzenia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich
45. Uchwała Nr VIII/51/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 września 2007 r., w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jasieniec.
46. Uchwała Nr VIII/51/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 września 2007 r., w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jasieniec.
47. Uchwała Nr VIII/52/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 września 2007 r., w sprawie odwołania Sekretarza Gminy.
48. Uchwała Nr VIII/53/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 września 2007 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości - obręb wsi Kruklanki
49. Uchwała Nr VIII/54/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 września 2007 r., w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu. - obręb wsi Kruklanki
50. Uchwała Nr IX/55/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 listopada 2007 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.,
51. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/55/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 listopada 2007 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.,
52. Uchwała Nr IX/56/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 listopada 2007 r., w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
53. Uchwała Nr IX/57/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 listopada 2007 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r.,
54. Uchwała Nr IX/58/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 listopada 2007 r., w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
55. Uchwała Nr IX/59/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 listopada 2007 r., w sprawie sprzedaży lokalu - obręb wsi Sołtmany
56. Uchwała Nr IX/60/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 listopada 2007 r., w sprawie sprzedaży lokalu - obręb wsi Sołtmany
57. Uchwała nR IX/61/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 listopada 2007 r., w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu - obręb wsi Żywki
58. Uchwała Nr IX/62/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 listopada 2007 r., w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu - obręb wsi Kruklanki
59. Uchwała Nr IX/63/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 listopada 2007 r., w sprawie zamiany nieruchomości - obręb wsi Kruklanki
60. Uchwała Nr IX/64/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 listopada 2007 r., w sprawie przejęcia nieruchomości lokalowej za zadłużenie PKP
61. Uchwała Nr IX/65/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 listopada 2007 r., w sprawie nadania nazw ulic
62. Uchwała Nr X/66/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 grudnia 2007 r., w sprawie powołania Sekretarza gminy
63. Uchwała Nr X/67/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 grudnia 2007 r., w sprawie zmian w budżecie gminy za 2007 rok
64. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/67/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 grudnia 2007 r., w sprawie zmian w budżecie gminy za 2007 rok
65. Uchwała Nr X/68/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 ghrudnia 2007 r., w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok
66. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/68/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 grudnia 2007 r., w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok
67. Uchwała Nr X/69/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 grudnia 2007 r., w sprawie opłat lokalnych na 2008 rok
68. Uchwała Nr X/70/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 grudnia 2007 r., w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.,
69. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/70/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 grudnia 2007 r., w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.,
70. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/70/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 grudnia 2007 r., Preliminarz kosztów związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.
71. Uchwała Nr X/71/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 grudnia 2007 r., w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół.
72. Uchwała Nr X/72/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 grudnia 2007 r., w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanych - obręb wsi Borki i Żywki
73. Uchwała Nr X/73/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 grudnia 2007 r., w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych działających przy Radzie Gminy Kruklanki.
74. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/73/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 grudnia 2007 r., w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy
75. Uchwała Nr X/74/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 grudnia 2007 r., w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków oraz Dopłaty do ceny za ich odprowadzenie
76. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/74/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 grudnia 2007 r., w sprawie taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Kruklanki
77. Uchwała Nr X/75/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 grudnia 2007 r., w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
78. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/75/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 grudnia 2007 r., - taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę
79. Uchwała Nr X/76/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 grudnia 2007 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kruklanki, nad zachodnim brzegiem jeziora Gołdapiwo.
80. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/76/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 grudnia 2007 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kruklanki, nad zachodnim brzegiem jeziora Gołdapiwo.
81. Uchwała Nr X/77/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 grudnia 2007 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kruklanki, przy ulicy 22 Lipca.
82. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/77/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 grudnia 2007 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kruklanki, przy ulicy 22 Lipca.
83. Uchwała Nr X/78/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 grudnia 2007 r., w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
wprowadzono: 2007-03-13 13:30:31
ostatnia aktualizacja: 2007-03-13 13:30:31
autor: Monika Stręt czytano: 9883 razy
Modyfikacje informacji:

Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Wieskiej Gminy Kruklanki 2005
Serwis Informacyjny www.kruklanki.pl