godzina Serwis Informacyjny   / www.bip.gov.pl
PRAWO LOKALNE >> Zarządzenia organów wykonawczych

INFORMACJE

WŁADZE GMINY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OGŁOSZENIA,PRZETARGI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PRAWO LOKALNE

Obsługa biuletynu
Zarządzenia Wójta Gminy - 2006r.
                        
 
Załączniki:
1. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 17 / 06 z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie organizacji służby "Stałego dużuru" w podległych jednostkach organizacyjnych Gminy Kruklanki na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
2. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 17 / 06 z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie organizacji służby "Stałego dużuru" w podległych jednostkach organizacyjnych Gminy Kruklanki na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
3. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 1 / 06 z dnia 10 stycznia w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w gminie Kruklanki w 2006r.
4. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2 / 06 z dnia 1 lutego 2006r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej
5. Zarzadzenie Wójta Gminy Nr 3 / 06 z dnia 14 luty 2006r. w sprawie ustalenia stawki ekspertom za udział w posiedzeniu Komisji Egzaminacyjnej.
6. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 4 / 06 z dnia 23 luty 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
7. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 5 / 06 z dnia 3 marca 2006r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzedu Gminy do załatwienia spraw.
8. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 6 / 06 z dnia 13 marca 2006r. w sprawie przyjęcia z wykonania budżetu gminy za 2005r.
9. Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 6 / 06 z dnia 13 marca 2006r.
10. ZałączniK Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 6 / 06 z dnia 13 marca 2006r.
11. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 7 / 06 z dnia 13 marca 2006r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzedu Gminy do załatwienia spraw
12. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 8 / 06 z dnia 14 kwietnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Boćwince.
13. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 9 / 06 z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 8 / 06 z dnia 14.04.2006r.
14. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 10 / 06 z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
15. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 10 / 06.
16. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 10 / 06
17. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 11 / 06 z dnia 8 maja 2006r. w sprawie ustalenia wartości nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w II przetargu
18. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 12 / 06 z dnia 8 maja 2006r. w sprawie zmiany Regulaminu Świadczeń Socjalnych
19. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 13 / 06 z dnia 18 maja w sprawie refundacji pracownikom Urzędu Gminy w Kruklankach kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.
20. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 14 / 06 z dnia 24 maja 2006r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km. przebiegu samochodu niebędącego własnościa pracodawcy.
21. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 15 / 06 z dnia 24 maja 2006r. w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boćwince.
22. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 16 / 06 z dnia 24 maja 2006r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy.
23. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 17 / 06 z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie organizacji służby "Stałego dużuru" w podległych jednostkach organizacyjnych Gminy Kruklanki na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
24. Zarzadzenie Wójta Nr 19 / 06 z dnia 9 lipca 2006r. w sprawie zmian w zakładowym planie kont.
25. Zarządzenie Nr 20/06 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 24 sierpnia 2006 r., w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2006 r.,
26. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/06 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 24 sierpnia 2006 r., -Wykonanie dochodów budżetu gminy Kruklanki w II kwartale 2006 r.,
27. Zarządzenie Nr 21/06 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 21 sierpnia 2006 r., w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
28. Zarządzenie Nr 22/06 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 23 sierpnia 2006 r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy w przetargu
29. Zarządzenie Nr 23/06 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 28 września 2006 r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w IV przetargu
30. Zarządzenie Nr 24/2006 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 29 września 2006 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.,
31. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2006 r., z dnia 29 wrzesnia 2006 r., w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
32. Zarządzenie Nr 26/2006 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 10 października 2006 r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w I przetargu
33. Zarzadzenie Nr 27 Wójta Gminy Kruklanki z z dnia 18 października 2006 r., w sprawie powołania koordynatora gminnego.
34. Zarządzenie Nr 28/2006 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 23 października 2006 r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w I przetargu.
35. Zarządzenie Nr 29/2006 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 3 listopada 2006 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2005 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 30.03.2005 r., w sprawie ustalenia wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
36. Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 31 października 2006 r., w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2006r.
37. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2006 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 31 października 2006 r., w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2006 r.,
38. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 30/2006 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 30 października 2006 r., - informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartały
39. Zarządzenie Nr 31/2006 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 31 października 2006 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.,
40. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2006 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 31 października 2006 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.,
41. Zarządzenie Nr 32/2006 r., Wójta Gminy Kruklanki z dnia 31 października 2006 r., w sprawie zasad prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej, zakładowego planu kont, instrukcji kontroli i obiegu dowodów finansowo - księgowych, instrukcji w sprawie gospodark
42. Zarządzenie nr 33/2006 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 9 listopada 2006 r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w I przetargu
43. Zarządzenie Nr 34/2006 r., Wójta Gminy Kruklanki z dnia 10 listopada 2006 r., w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 r.,
44. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2006 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 10 listopada 2006 r., w sprawie projektu budżetu na 2007 r.,
45. Objaśnienie do projektu budżetu gminy na 2007 r.,
46. Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 34 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 10 listopada 2006 r., - informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 10.11.2006 r.,
47. Zarządzenie Nr 35/2006 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 14 listopada 2006 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.,
48. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2006 r., Wójta Gminy Kruklanki z dnia 14 listopada 2006 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.,
49. Zarządzenie Nr 36/2006 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 14 listopada 2006 r., w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
50. Zarządzenie Nr 37/2006 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 4 grudnia 2006 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej
51. Zarządzenie Nr 38/2006 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 7 grudnia 2006 r., w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w I przetargu
52. Zarządzenie Nr 39/2006 r., Wójta Gminy Kruklanki z dnia 7 grudnia 2006 r., w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruklankach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecz
53. Zarządzenie Nr 40/2006 r., Wójta Gminy Kruklanki z dnia 7 grudnia 2006 r., w sprawie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruklankach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania decy
54. Zarządzenie Nr 41/2006 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 7 grudnia 2006 r., w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruklankach do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek,
55. Zarządzenie Nr 42/2006 r., Wójta Gminy Kruklanki z dnia 7 grudnia 2006 r., w sprawie upoważnienia pracowników do załatwiania spraw.
56. Zarządzenie Nr 43/2006 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 7 grudnia 2006 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej.
wprowadzono: 2006-06-21 14:40:05
ostatnia aktualizacja: 2007-01-18 09:11:06
autor: Alina Sokołowska czytano: 7861 razy
Modyfikacje informacji:
2007-01-18 09:08:48 Zarządzenia Wójta Gminy - 2006r.
2007-01-18 08:17:14 Zarządzenia Wójta Gminy - 2006r.
2007-01-16 14:36:33 Zarządzenia Wójta Gminy - 2006r.
2007-01-16 14:31:47 Zarządzenia Wójta Gminy - 2006r.
2006-10-17 11:53:16 Zarządzenia Wójta Gminy - 2006r.

Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Wieskiej Gminy Kruklanki 2005
Serwis Informacyjny www.kruklanki.pl