godzina Serwis Informacyjny   / www.bip.gov.pl
Obsługa biuletynu >> statystyka czytalności

INFORMACJE

WŁADZE GMINY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OGŁOSZENIA,PRZETARGI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PRAWO LOKALNE

Obsługa biuletynu
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA-„Modernizacja drogi do wsi Lipowo ”
 

Kruklanki dn. 31.07.2006 r.

PBO 2223-9/06


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Zamawiający: Gmina Kruklanki ul. 22 Lipca 10, 11 - 612 Kruklanki ogłasza rozpoczęcie postępowania w trybie : przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO.

Zadanie :

Modernizacja drogi do wsi Lipowo

Przedmiot zamówienia:

1) wspólny słownik zamówień: 45233124-4

2)wykonanie robót w zakresie „Modernizacji drogi „

Miejsce realizacji: Wieś Lipowo.

Termin realizacji: 30.09.2006

Wadium: 1300 zł

Nie dopuszcza się ofert wariantowych i częściowych.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie ;

cena- 100 % tj. 100 pkt

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.bip.kruklnaki.pl , lub otrzymać w siedzibie Zamawiającego lub na wniosek drogą pocztową.

Osoba upoważniona do kontaktów :

Stanisław Dąbrowski – Inspektor tel/fax (087) 421 70 02

Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego- pokój nr 12

Termin składania ofert: 01.09.2006 rok godz. 10:00,

Termin związania z ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert,

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba zamawiającego- pokój nr 13; godz. 10:15W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych( Dz.U. Z 2004 roku Nr 19,poz.177, z późn. zm.)), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz art.22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie zawiera umowy ramowej.


Wójt Gminy

Marian Kwolik


 
wprowadzono: 2006-07-31 14:55:13
ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
autor: Alina Sokołowska czytano: 236096 razy
Modyfikacje informacji:

Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Wieskiej Gminy Kruklanki 2005
Serwis Informacyjny www.kruklanki.pl