godzina Serwis Informacyjny   / www.bip.gov.pl
Obsługa biuletynu >> statystyka czytalności

INFORMACJE

WŁADZE GMINY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OGŁOSZENIA,PRZETARGI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PRAWO LOKALNE

Obsługa biuletynu
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ-Udzielenie kredytu w kwocie 320 000 PLN
 

Załącznik 1


................................................

(nazwa oferenta)

Wójt

Gminy Kruklanki

O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia 17.07.2006 roku, na „Udzielenie kredytu w kwocie 320 000 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kruklanki w 2006 r." oferujemy wykonanie usługi, objętej przetargiem za cenę, obejmującą koszty prowizji przygotowawczej oraz koszty oprocentowania kredytu ( stawka WIBOR 1M plus/minus marża banku ) w wysokości:

- zł,

( słownie: )

z czego :

a) koszt prowizji przygotowawczej wynosi

( słownie zł),

b) koszt oprocentowania kredytu ( łączna kwota odsetek) wynosi zł

( słownie zł)

z uwzględnieniem stawki WIBOR 1M na dzień 27.07.2006 r. +/- marża banku
w pkt. procentowych,

w załączeniu kalkulacja kosztów obsługi kredytu.

 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

 2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu
  terminu do składania ofert.

 3. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy
  został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty

do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 1. Informujemy, że dane zawarte w ofercie w osobnej kopercie oznaczonej „Tajemnica przedsiębiorstwa" stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawnione innym uczestnikom przedmiotowego postępowania.

 2. Oświadczamy, że jesteśmy Bankiem uprawnionym do dokonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe ( Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.665 ze zmianami);

 3. Oferta nasza zawiera kolejno ponumerowanych stron.

 4. Załącznikami do niniejszej oferty są:

........................................................

(upoważniony przedstawiciel)......................................................

(adres)......................................................

(data)


Załącznik 2


(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 19 poz.177 z 2004 r. z późn. zm. )

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu w kwocie 320 000 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kruklanki w 2006 r."

Ja (imię i nazwisko)

jako upoważniony przedstawiciel

firmy

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że

 • posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 • posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 • znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 • nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

............................... ........................................

miejscowość, data podpisy osób

upoważnionych do reprezentowania firmy
Załącznik Nr 3


UMOWA

(projekt)


zawarta w dniu ............................r. w Kruklankach pomiędzy

 • Gminą Kruklanki, z siedzibą przy ul. 22 lipca 10 11-612 Kruklanki, woj. warmińsko-mazurskie,

REGON 000535646, reprezentowaną przez:...............................................

przy kontrasygnacie ............................................. , zwaną dalej Kredytobiorcą, a

 • ...................................... z siedzibą ..........................., zarejestrowanym w ...................................,

reprezentowanym przez:

....................................................

....................................................

zwanym dalej Bankiem,

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), o następującej treści:

§ 1

 1. Bank udziela Kredytobiorcy kredytu przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kruklanki w 2006 r. na okres od 25.08.2006 r. do 30.12.2009 r. w kwocie 320.000,00PLN (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) na zasadach określonych w niniejszej umowie.

 1. Postawienie do dyspozycji Kredytobiorcy kwoty kredytu nastąpi po ustanowieniu uzgodnionego przez strony zabezpieczenia.


§ 2

 1. Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt:

- od dnia 25.08.2006 r. w wysokości 320 000 PLN (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych)

 1. Wykorzystanie kredytu następować będzie w ciężar rachunku kredytowego nr ....................

otwartego przez dla Kredytobiorcy, na podstawie zleceń płatniczych wystawianych

przez Kredytobiorcę lub osoby przez Niego upoważnione, na rachunek bieżący Kredytobiorcy prowadzony w Banku Spółdzielczym Węgorzewo Oddział w Kruklankach nr .............................................

§ 3

 1. Kredyt jest oprocentowany w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej.

 2. Stopa procentowa obowiązująca w danym miesiącu, ustalana jest w oparciu o stawkę WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) 1M notowaną w ostatnim roboczym dniu miesiąca poprzedniego, powiększoną o marżę Banku, która wynosi: ...............punkta procentowego, w stosunku rocznym.

 3. Bank zastrzega sobie prawo zmiany wysokości oprocentowania w czasie trwania umowy kredytowej w przypadku zmiany stawki WIBOR, zmiana wysokości marży Banku jest niedopuszczalna.

 4. O zmianie stopy procentowej Bank będzie powiadamiał Kredytobiorcę na piśmie.

 5. Zawiadomienie pisemne o aktualnej wysokości oprocentowania kredytu stanowi integralną część umowy.

 6. Zmiana oprocentowania nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia.

§ 4

Od kwoty kredytu Bank pobiera prowizję przygotowawczą w wysokości %, tj. kwotę płatną

wciągu 10 dni po podpisaniu umowy.


§ 5

Bank nalicza odsetki od kwoty aktualnego zadłużenia w okresach miesięcznych, począwszy od dnia wypłacenia kredytu do dnia poprzedzającego spłatę kredytu włącznie.

§ 6

 1. Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać spłaty kredytu według następującego harmonogramu :

30.03.07r. - kwota 30 000 PLN

30.06.07r. - kwota 30 000 PLN

30.09.07r. - kwota 30 000 PLN

30.12.07r. - kwota 30 000 PLN

30.03.08r. - kwota 25 000 PLN

30.06.08r. - kwota 25 000 PLN

30.09.08r. - kwota 25 000 PLN

30.12.08r. - kwota 25 000 PLN

30.03.09r. - kwota 25 000 PLN

30.06.09r. - kwota 25 000 PLN

30.09.09r. - kwota 25 000 PLN

30.12.09r. - kwota 25 000 PLN

 1. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych. Pierwsza spłata odsetek nastąpi w dniu 31.08.2006 r.

 2. Termin spłaty raty kredytu jest zachowany w przypadku wpływu do Banku środków najpóźniej w dniu wyznaczonym do spłaty.

 3. Kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub w części aktualnego zadłużenia przed terminem ustalonym w umowie, pod warunkiem że powiadomi Bank o planowanym terminie spłaty z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, podając datę i wysokość wcześniejszej spłaty.

 4. Raty kapitałowe oraz odsetki od wykorzystanego kredytu będą płatne przez Kredytobiorcę na rachunek
  Nr ...........

 5. Bank nie będzie pobierał prowizji od kwot kredytu spłaconego przed terminem.

 6. Kredytobiorca ma prawo do niewykorzystania w całości przyznanego kredytu. W takim przypadku Bank nie będzie pobierał odsetek, opłat lub prowizji od kwoty niewykorzystanego kredytu.

 7. Ostateczne rozliczenie z Kredytobiorcą z tytułu ewentualnych nadpłat nastąpi po całkowitej spłacie kredytu.

 8. Ostatnia rata kredytu uwzględnia również wyrównanie należnych Bankowi odsetek za cały okres korzystania z kredytu.

 1. Spłata całej kwoty kredytu wraz z odsetkami powoduje wygaśnięcie niniejszej umowy.


§ 7

 1. Niespłacenie kredytu z odsetkami w całości lub w części w ustalonym terminie powoduje uznanie nie spłaconej kwoty za zadłużenie przeterminowane.

 2. Od nie spłaconego w terminie zadłużenia Bank pobiera podwyższone odsetki według zmiennej stopy procentowej obowiązującej dla kredytu przeterminowanego

 3. W przypadku należności wymagalnych Bank zalicza wpływy na rachunek w następującej kolejności: koszty postępowania, odsetki, kapitał.

 4. Jeżeli Kredytobiorca zalega ze spłatą 2 kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych, Bank wzywa go do spłaty zadłużenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem postawienia kwoty kredytu wraz z odsetkami w stan natychmiastowej wymagalności. Brak spłaty zadłużenia we wskazanym terminie skutkuje wypowiedzeniem przez Bank umowy kredytowej ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczaniem odsetek w podwyższonej wysokości od całego zadłużenia i wszczęciem postępowania windykacyjnego.§ 8

 1. Zabezpieczenie kredytu wraz z odsetkami stanowi:

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę.

 1. Zabezpieczenie kredytu zostanie ustanowione najpóźniej do dnia uruchomienia kredytu.

 2. Koszty ustanowienia zabezpieczenia ponosi Kredytobiorca.


§ 9

Kredytobiorca zobowiązuje się do:

 • wykorzystania kredytu zgodnie z deklarowanym celem i na warunkach określonych w niniejszej umowie,

 • informowania Banku o decyzjach i faktach mających wpływ na jego sytuację ekonomiczną i finansową,

 • do składania sprawozdań i informacji na każde żądanie Banku w zakresie związanym z oceną jego aktualnej kondycji finansowej.

§ 10

Bank zastrzega sobie prawo w razie niedotrzymania przez Kredytobiorcę warunków niniejszej umowy:

 • wypowiedzenia części lub całości kredytu,

 • zażądania dodatkowego zabezpieczenia kredytu,

 • ustalenia wcześniejszego terminu spłaty kredytu.
  Termin wypowiedzenia wynosi 60 dni.

§ 11

 1. Dla powstałych stosunków kredytowych pomiędzy Kredytobiorcą i Bankiem właściwe jest prawo polskie.

 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów mogących wyniknąć z umowy zawartej z Bankiem jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Kredytobiorcy.

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem przypadku opisanego w § 3 ust. 5 umowy.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy prawa bankowego, kodeksu cywilnego oraz ustawy -Prawo zamówień publicznych.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Banku oraz dwa dla Kredytobiorcy.


.............................................................. ......................................................

(kredytobiorca ) (bank)


 

Załącznik 1


................................................

(nazwa oferenta)

Wójt

Gminy Kruklanki

O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia 17.07.2006 roku, na „Udzielenie kredytu w kwocie 320 000 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kruklanki w 2006 r." oferujemy wykonanie usługi, objętej przetargiem za cenę, obejmującą koszty prowizji przygotowawczej oraz koszty oprocentowania kredytu ( stawka WIBOR 1M plus/minus marża banku ) w wysokości:

- zł,

( słownie: )

z czego :

a) koszt prowizji przygotowawczej wynosi

( słownie zł),

b) koszt oprocentowania kredytu ( łączna kwota odsetek) wynosi zł

( słownie zł)

z uwzględnieniem stawki WIBOR 1M na dzień 27.07.2006 r. +/- marża banku
w pkt. procentowych,

w załączeniu kalkulacja kosztów obsługi kredytu.

 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

 2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu
  terminu do składania ofert.

 3. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy
  został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty

do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 1. Informujemy, że dane zawarte w ofercie w osobnej kopercie oznaczonej „Tajemnica przedsiębiorstwa" stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawnione innym uczestnikom przedmiotowego postępowania.

 2. Oświadczamy, że jesteśmy Bankiem uprawnionym do dokonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe ( Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.665 ze zmianami);

 3. Oferta nasza zawiera kolejno ponumerowanych stron.

 4. Załącznikami do niniejszej oferty są:

........................................................

(upoważniony przedstawiciel)......................................................

(adres)......................................................

(data)


Załącznik 2


(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 19 poz.177 z 2004 r. z późn. zm. )

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu w kwocie 320 000 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kruklanki w 2006 r."

Ja (imię i nazwisko)

jako upoważniony przedstawiciel

firmy

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że

 • posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 • posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 • znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 • nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

............................... ........................................

miejscowość, data podpisy osób

upoważnionych do reprezentowania firmy
Załącznik Nr 3


UMOWA

(projekt)


zawarta w dniu ............................r. w Kruklankach pomiędzy

 • Gminą Kruklanki, z siedzibą przy ul. 22 lipca 10 11-612 Kruklanki, woj. warmińsko-mazurskie,

REGON 000535646, reprezentowaną przez:...............................................

przy kontrasygnacie ............................................. , zwaną dalej Kredytobiorcą, a

 • ...................................... z siedzibą ..........................., zarejestrowanym w ...................................,

reprezentowanym przez:

....................................................

....................................................

zwanym dalej Bankiem,

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), o następującej treści:

§ 1

 1. Bank udziela Kredytobiorcy kredytu przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kruklanki w 2006 r. na okres od 25.08.2006 r. do 31.12.2008 r. w kwocie 320.000,00PLN (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) na zasadach określonych w niniejszej umowie.

 1. Postawienie do dyspozycji Kredytobiorcy kwoty kredytu nastąpi po ustanowieniu uzgodnionego przez strony zabezpieczenia.


§ 2

 1. Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt:

- od dnia 25.08.2006 r. w wysokości 320 000 PLN (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych)

 1. Wykorzystanie kredytu następować będzie w ciężar rachunku kredytowego nr ....................

otwartego przez dla Kredytobiorcy, na podstawie zleceń płatniczych wystawianych

przez Kredytobiorcę lub osoby przez Niego upoważnione, na rachunek bieżący Kredytobiorcy prowadzony w Banku Spółdzielczym Węgorzewo Oddział w Kruklankach nr .............................................

§ 3

 1. Kredyt jest oprocentowany w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej.

 2. Stopa procentowa obowiązująca w danym miesiącu, ustalana jest w oparciu o stawkę WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) 1M notowaną w ostatnim roboczym dniu miesiąca poprzedniego, powiększoną o marżę Banku, która wynosi: ...............punkta procentowego, w stosunku rocznym.

 3. Bank zastrzega sobie prawo zmiany wysokości oprocentowania w czasie trwania umowy kredytowej w przypadku zmiany stawki WIBOR, zmiana wysokości marży Banku jest niedopuszczalna.

 4. O zmianie stopy procentowej Bank będzie powiadamiał Kredytobiorcę na piśmie.

 5. Zawiadomienie pisemne o aktualnej wysokości oprocentowania kredytu stanowi integralną część umowy.

 6. Zmiana oprocentowania nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia.

§ 4

Od kwoty kredytu Bank pobiera prowizję przygotowawczą w wysokości %, tj. kwotę płatną

wciągu 10 dni po podpisaniu umowy.


§ 5

Bank nalicza odsetki od kwoty aktualnego zadłużenia w okresach miesięcznych, począwszy od dnia wypłacenia kredytu do dnia poprzedzającego spłatę kredytu włącznie.

§ 6

 1. Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać spłaty kredytu według następującego harmonogramu :

30.03.07r. - kwota 30 000 PLN

30.06.07r. - kwota 30 000 PLN

30.09.07r. - kwota 30 000 PLN

30.12.07r. - kwota 30 000 PLN

30.03.08r. - kwota 25 000 PLN

30.06.08r. - kwota 25 000 PLN

30.09.08r. - kwota 25 000 PLN

30.12.08r. - kwota 25 000 PLN

30.03.09r. - kwota 25 000 PLN

30.06.09r. - kwota 25 000 PLN

30.09.09r. - kwota 25 000 PLN

30.12.09r. - kwota 25 000 PLN

 1. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych. Pierwsza spłata odsetek nastąpi w dniu 31.08.2006 r.

 2. Termin spłaty raty kredytu jest zachowany w przypadku wpływu do Banku środków najpóźniej w dniu wyznaczonym do spłaty.

 3. Kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub w części aktualnego zadłużenia przed terminem ustalonym w umowie, pod warunkiem że powiadomi Bank o planowanym terminie spłaty z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, podając datę i wysokość wcześniejszej spłaty.

 4. Raty kapitałowe oraz odsetki od wykorzystanego kredytu będą płatne przez Kredytobiorcę na rachunek
  Nr ...........

 5. Bank nie będzie pobierał prowizji od kwot kredytu spłaconego przed terminem.

 6. Kredytobiorca ma prawo do niewykorzystania w całości przyznanego kredytu. W takim przypadku Bank nie będzie pobierał odsetek, opłat lub prowizji od kwoty niewykorzystanego kredytu.

 7. Ostateczne rozliczenie z Kredytobiorcą z tytułu ewentualnych nadpłat nastąpi po całkowitej spłacie kredytu.

 8. Ostatnia rata kredytu uwzględnia również wyrównanie należnych Bankowi odsetek za cały okres korzystania z kredytu.

 1. Spłata całej kwoty kredytu wraz z odsetkami powoduje wygaśnięcie niniejszej umowy.


§ 7

 1. Niespłacenie kredytu z odsetkami w całości lub w części w ustalonym terminie powoduje uznanie nie spłaconej kwoty za zadłużenie przeterminowane.

 2. Od nie spłaconego w terminie zadłużenia Bank pobiera podwyższone odsetki według zmiennej stopy procentowej obowiązującej dla kredytu przeterminowanego

 3. W przypadku należności wymagalnych Bank zalicza wpływy na rachunek w następującej kolejności: koszty postępowania, odsetki, kapitał.

 4. Jeżeli Kredytobiorca zalega ze spłatą 2 kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych, Bank wzywa go do spłaty zadłużenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem postawienia kwoty kredytu wraz z odsetkami w stan natychmiastowej wymagalności. Brak spłaty zadłużenia we wskazanym terminie skutkuje wypowiedzeniem przez Bank umowy kredytowej ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczaniem odsetek w podwyższonej wysokości od całego zadłużenia i wszczęciem postępowania windykacyjnego.§ 8

 1. Zabezpieczenie kredytu wraz z odsetkami stanowi:

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę.

 1. Zabezpieczenie kredytu zostanie ustanowione najpóźniej do dnia uruchomienia kredytu.

 2. Koszty ustanowienia zabezpieczenia ponosi Kredytobiorca.


§ 9

Kredytobiorca zobowiązuje się do:

 • wykorzystania kredytu zgodnie z deklarowanym celem i na warunkach określonych w niniejszej umowie,

 • informowania Banku o decyzjach i faktach mających wpływ na jego sytuację ekonomiczną i finansową,

 • do składania sprawozdań i informacji na każde żądanie Banku w zakresie związanym z oceną jego aktualnej kondycji finansowej.

§ 10

Bank zastrzega sobie prawo w razie niedotrzymania przez Kredytobiorcę warunków niniejszej umowy:

 • wypowiedzenia części lub całości kredytu,

 • zażądania dodatkowego zabezpieczenia kredytu,

 • ustalenia wcześniejszego terminu spłaty kredytu.

 
wprowadzono: 2006-07-17 11:53:55
ostatnia aktualizacja: 2006-07-27 07:56:12
autor: Alina Sokołowska czytano: 236385 razy
Modyfikacje informacji:

Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Wieskiej Gminy Kruklanki 2005
Serwis Informacyjny www.kruklanki.pl