godzina Serwis Informacyjny   / www.bip.gov.pl
Obsługa biuletynu >> statystyka czytalności

INFORMACJE

WŁADZE GMINY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OGŁOSZENIA,PRZETARGI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PRAWO LOKALNE

Obsługa biuletynu
SIWZ-Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 320.000 PLN
 

PBO-2223-6/06


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO


Przedmiot zamówienia: „Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 320.000 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kruklanki w 2006 r., oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek"

1. Zamawiający:

Gmina Kruklanki

Adres:

11-612 Kruklanki, ul. 22 lipca 10,

www.bip.kruklanki.pl Kontakt:

tel. 087 4217016

fax 087 4217002

e-mail: kruklanki2@wp.pl

Koszt specyfikacji – bezpłatna.

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO

3. Opis przedmiotu zamówienia.

CPV 66.13.00.00-0 usługi udzielania kredytu

 1. Przedmiotem zamówienia jest : „Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 320 000 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kruklanki w 2006 r., oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek".

 2. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu kredytu w kwocie 320 000 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kruklanki w 2006r.", na następujących warunkach:


 1. Kwota kredytu - 320.000 PLN (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy PLN);

 2. Okres wykorzystania kredytu: od 25.08.2006 r. do 31.12.2006 r.

 3. Udostępnienie kredytu: na podstawie każdorazowej dyspozycji Gminy Kruklanki.

 4. Karencja w spłacie kredytu: do dnia 30.03.2007 r

 5. Spłata kredytu według następującego harmonogramu

30.03.07r. - kwota 30 000 PLN

30.06.07r. - kwota 30 000 PLN

30.09.07r. - kwota 30 000 PLN

30.12.07r. - kwota 30 000 PLN

30.03.08 r. - kwota 25 000 PLN
30.06.08r. - kwota 25 000 PLN
30.09.08r. - kwota 25 000 PLN
30.12.08r. - kwota 25 000 PLN

30.03.09r. - kwota 25 000 PLN
30.06.09r. - kwota 25 000 PLN
30.09.09r. - kwota 25 000 PLN
30.12.09r. - kwota 25 000 PLN


 1. Spłata odsetek: w ratach miesięcznych poczynając od miesiąca sierpnia 2006 r.

 2. Prowizja przygotowawcza: płatna w ciągu 10 dni od podpisania umowy.

 3. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania części przyznanego kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu.

 5. Zamawiający dopuszcza stosowanie opłat i prowizji jedynie z tytułu: oprocentowania kredytu
  oraz prowizji przygotowawczej (za udzielenie kredytu); inne opłaty lub prowizje np.: prowizja
  od zaangażowania, prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu są niedopuszczalne.

4. Oferty częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.


5. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.


6. Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.


7. Termin wykonania zamówienia.

 1. Okres wykorzystania kredytu: od 25.08.2006 r. do 31.12.2006 r.

 2. Ostateczny termin spłaty kredytu:30.12.2009r.


8. Warunki udziału w postępowaniu.

 1. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1 Pzp,

 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

Na potwierdzenie spełnienia niniejszych warunków wykonawcy złożą określone oświadczenia oraz dokumenty.

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków wg kryteriów „spełnia" lub „nie spełnia".

2. Wykonawcy występujący wspólnie:

 • W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 • Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 • Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współprace tych wykonawców.


9. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie składania ofert w formie określonej w niniejszej SIWZ:

 1. Formularz oferty wg załącznika nr 1, (wymagana forma dokumentu - oryginał)

 2. Kalkulacja kosztów obsługi kredytu zgodnie ze wskazaniami określonymi w pkt. 14 SIWZ (wymagana forma dokumentu - oryginał)

 3. Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków:

- potwierdzenie spełniania warunków p-kt 8 a),b),

 1. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pzp - załącznik 2,
  (wymagana forma dokumentu - oryginał),

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
  działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
  ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
  terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
  albo składania ofert, (wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność
  z oryginałem przez wykonawcę),

 3. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału
  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek
  na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, (wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę),

 4. w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres.

dokumenty wykonawców występujących wspólnie:

a) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia,

b) każdy z wykonawców występujących wspólnie winien złożyć oddzielnie oświadczenia
i dokumenty wskazane w pkt. 9 SIWZ ppkt 3 a) i d).

10. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

 1. Zgodnie z wyborem zamawiającego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem .

 2. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania

 3. Przekazanie za pomocą faksu dokumentów lub informacji, o których mowa powyżej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego,

 4. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ

 5. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

 6. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytania wraz z wyjaśnieniem wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej.

 7. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego podany w pkt. 1 SIWZ.

 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Każda zmiana stanie się częścią tej specyfikacji oraz zostanie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszczona na stronie internetowej: www.kruklanki.bip.pl

11. Osoby uprawnione do udzielania informacji.

Arkadiusz Słowik - stanowisko: skarbnik, tel. 087 4217016, fax: 087 4217002

miejsce: siedziba zamawiającego – Urząd Gminy w Kruklankach, ul. 22 lipca 10, 11-612 Kruklanki, pokój nr 3 w godz.800 do 1500.

Stanisław Dąbrowski - stanowisko: inspektor, tel. 087 4217016, fax:0874217002.

miejsce: siedziba zamawiającego - Urząd Gminy w Kruklankach, ul. 22 lipca 10, 11-612 Kruklanki, pokój nr 12 w godz.800 do 1500.


12. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wadium.


13. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

 1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.


14. Opis sposobu przygotowania ofert.

 1. Wymogi formalne:

 1. oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ,

 2. do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego w załącznikach do SIWZ.

 3. każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

 4. ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej,

 5. oferta musi spełniać następujące wymogi:

 • musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, na maszynie do
  pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem,

 • formularz oferty i wszystkie oświadczenia, również te złożone na załącznikach do
  niniejszej SIWZ muszą być złożone w formie oryginału i podpisane przez upoważnionego
  przedstawiciela wykonawcy,

 • wszystkie miejsca w których wykonawca naniósł poprawki muszą być jednoznaczne,
  czytelne i zrozumiałe oraz podpisane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.

 • upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika
  z innych dokumentów dołączonych przez Wykonawcę

 • w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone,
  podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy pełnomocnictwo
  określające jego zakres,

 • załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów muszą być poświadczone za
  zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie dokumentu przez upoważnionego
  przedstawiciela wykonawcy- podpisującego ofertę,

 • zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony zapisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

 1. w przypadku , gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W tym celu powinny być dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie (odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie) oznaczonej: „ Tajemnica przedsiębiorstwa". Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty ( należy zachować ciągłość numeracji stron),

 2. wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta. Nie spełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty.


 1. Opakowanie oferty

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym , nieprzejrzystym opakowaniu (kopercie),
  uniemożliwiającym jej przypadkowe otwarcie.

 2. Opakowanie oferty musi zostać oznaczone pieczęcią firmową wykonawcy wraz z adresem
  i nr telefonu oraz opisem: " Udzielenie kredytu w kwocie 320 000 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kruklanki w 2006 r."


 1. Zmiana i wycofanie oferty

 1. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu
  do składania ofert, określonym w niniejszej SIWZ.

 2. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej: nazwą przedmiotu zamówienia, pieczęcią firmową wykonawcy i dodatkowo określeniami „Zmiana" lub „Wycofanie".

 3. Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert.

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy w Kruklankach, 11-612 Kruklanki, ul. 22 lipca 10, sekretariat-pokój 9,

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 03.08.2006r. o godz. 900.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy w Kruklankach, 11-612 Kruklanki, ul. 22 lipca 10, sala nr 13 w dniu 03.08.2006r. o godz. 915 Otwarcie ofert jest jawne.

 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie
  przedmiotowego zamówienia.

 2. W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane". Oferty, których
  dotyczy wycofanie nie zostaną otwarte.

 3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny

 4. W przypadku, gdy oferent nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający
  prześle mu informację, o których mowa w art.86 ust.3 i 4 -Pzp.

16. Sposób obliczenia ceny.

 1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia w celu zrealizowania
  zamówienia.

 2. Cena w ofercie powinna wynikać ze sporządzonej przez wykonawcę kalkulacji. Kalkulację należy
  sporządzić uwzględniając warunki określone pkt. 2 SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem pozycji:

I. suma odsetek z tytułu oprocentowania kredytu ( ł ą c z n a k w o t a ) oraz sposobu jej obliczenia
(stawka WIBOR 1 M na 27.07.2006 r. +/- marża banku), przy założeniu jednorazowej realizacji
kredytu w dniu 25.08.2006r.

II. prowizja przygotowawcza ( k w o t a ) oraz sposób jej obliczenia;
Suma kwot ww. pozycji stanowi cenę oferty.

 1. Zamawiający wyklucza możliwość kalkulowania innych kosztów obsługi kredytu oraz opłat niż wymienione w ppkt. 2.

 2. W ofercie należy podać cenę brutto cyfrowo i słownie, w wysokości obowiązującej w dacie składania ofert.


17. Waluta oferty.

Walutą obowiązującą dla oferty jest PLN. Wszystkie kwoty w dokumentach oferty powinny być wyrażone w PLN.

18. Kryteria i sposób oceny ofert.

 1. Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty jest:
  cena , za realizację całego zamówienia - 100 %

 2. Sposób oceny ofert :

an / ab x 100 = ilość punktów

gdzie :

an - najniższa cena ofertowa,

ab - cena oferty badanej,

Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku.

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień, dotyczących
  treści złożonych ofert.

 2. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji, dotyczących
  złożonej oferty oraz dokonywanie jakiej kolwiek zmiany w jej treści.

 3. Zamawiający poprawia w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe
  w obliczeniu oceny, w sposób określony przepisami art.88 Pzp, niezwłocznie zawiadamiając

o tym wszystkim wykonawców, którzy złożyli oferty.

Uwaga:

Wykonawca, który złożył ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny, zostanie poinformowany o ich poprawieniu i jeżeli w terminie siedmiu dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodzili się na ich poprawienie, jego oferta zostanie odrzucona.

 • Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco nisko cenę w stosunku do przedmiotu
  zamówienia zwraca się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających
  wpływ na wysokość ceny.

 • Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy , który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena
  wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 1. Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się , że nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w złożonych już ofertach.


19. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

1. Zawiadomienie o wyniku postępowania

a) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę
wybrano i uzasadnienie jej wyboru

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktycznie i prawne.

b) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z podaniem nazwy (firmy) oraz adresu
Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, zamieszczone zostanie również
na stronie internetowej
ww.bip.kruklanki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego wskazanej w punkcie I niniejszej SIWZ.

2. Termin i miejsce podpisania umowy

 • W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta została wybrana zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

 • Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje.

3. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku Nr3 do niniejszej SIWZ.

20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21. Istotne dla stron postanowienia umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy - załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ.

Zamawiający wymaga od wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy.

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przewidziane w Pzp przysługują:

- wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy,

 • przed upływem terminu składania ofert, środki ochrony prawnej, w przypadku naruszenia
  przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują również organizacjom, zrzeszającym
  wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony
  prawnej, prowadzoną przez Prezesa Uzp,


1. Protest

a) Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku
postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności do której jest
obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do zamawiającego.

b) Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach, stanowiących podstawę do jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

c) Protest dotyczący treści ogłoszenia i postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej: www.bip.kruklanki.pl; lub na stronach portalu Internetowego Urzędu Zamówień Publicznych; W takim przypadku Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert na okres uzasadniony rozpatrzeniem protestu;

d) Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

e) Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

f) Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

g) W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

h) Kopie wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana SIWZ, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

i) Uczestnikami postępowania protestacyjnego toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w postępowaniu, w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej z nich , i którzy przystąpili do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania

j) Wykonawca , który nie przystąpił do protestu, nie może następnie wnieść protestu powołując się na te same okoliczności.

k) Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

treści ogłoszenia,

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

l) Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty wraz z rozstrzygnięciem przez zamawiającego protestu lub z

upływem terminu na jego rozstrzygnięcie,

m) Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi,

który wniósł protest, oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku

wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza

również na stronie internetowej zamawiającego,

n) Od oddalenia lub odrzucenia protestu nie przysługuje odwołanie.

Wykaz załączników:

Formularz oferty - załącznik Nr 1 ,

Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 Pzp - załącznik Nr 2,

 

wprowadzono: 2006-07-17 11:51:18
ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
autor: Alina Sokołowska czytano: 237532 razy
Modyfikacje informacji:

Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Wieskiej Gminy Kruklanki 2005
Serwis Informacyjny www.kruklanki.pl