godzina Serwis Informacyjny   / www.bip.gov.pl
Obsługa biuletynu >> statystyka czytalności

INFORMACJE

WŁADZE GMINY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OGŁOSZENIA,PRZETARGI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PRAWO LOKALNE

Obsługa biuletynu
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA -Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 320 000 PLN
 

Kruklanki dn. 17.07.2006 r.

PBO 2223-6/06
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIAZamawiający: Gmina Kruklanki ul. 22 Lipca 10, 11 - 612 Kruklanki ogłasza rozpoczęcie postępowania w trybie : przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO.


Zadanie :

Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 320 000 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kruklanki w 2006 r., oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek

Przedmiot zamówienia:

-wspólny słownik zamówień: 66.13.00.00-0,

-udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kruklanki w 2006 r., oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek ”.


Miejsce realizacji: Miejscowość Kruklanki, Gmina Kruklanki, woj. Warmińsko – Mazurskie .

Termin realizacji: data zakończenia- 30 grudnia 2009 rok

Wadium: Nie dotyczy

Nie dopuszcza się ofert wariantowych i częściowych.


Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie ;

cena- 100 % tj. 100 pkt

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.bip.kruklnaki.pl , lub otrzymać w siedzibie Zamawiającego na wniosek drogą pocztową.


Osoba upoważniona do kontaktów :

Stanisław Dąbrowski – Inspektor tel/fax (087) 421 70 02

Arkadiusz Słowik - Skarbnik Gminy Kruklanki , tel/fax (087) 421 70 02


Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego- pokój nr 12

Termin składania ofert: 03.08.2006 rok godz. 09:00,

Termin związania z ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert,

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba zamawiającego- pokój nr 13; 03.08.2006r. godz. 9.15W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych( Dz.U. Z 2004 roku Nr 19,poz.177, z późn. zm.)), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz art.22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie zawiera umowy ramowej.


Wójt Gminy

Marian Kwolik

 
wprowadzono: 2006-07-17 11:41:37
ostatnia aktualizacja: 2006-07-18 11:59:58
autor: Alina Sokołowska czytano: 236934 razy
Modyfikacje informacji:

Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Wieskiej Gminy Kruklanki 2005
Serwis Informacyjny www.kruklanki.pl