godzina Serwis Informacyjny   / www.bip.gov.pl
PRAWO LOKALNE >> Uchwały Rady

INFORMACJE

WŁADZE GMINY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OGŁOSZENIA,PRZETARGI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PRAWO LOKALNE

Obsługa biuletynu
UCHWAŁY RADY GMINY 2010 ROK
 
Załączniki:
1. Uchwała nr XXIV/214/2010 Rady Gminy Kruklanki z 17.02.2010r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2. Uchwała nr XXIV/215/2010 Rady Gminy Kruklanki z 17.02.2010r., w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia w jednostce budżetowej Zespołu Szkół w Kruklankach
3. Uchwała nr XXIV/216/2010 Rady Gminy Kruklanki z 17.02.2010r., w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia w jednostce budżetowej w Szkole Podstawowej w Boćwince
4. Uchwała nr XXIV/217/2010 Rady Gminy Kruklanki z 17.02.2010r., w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011r.
5. Uchwała nr XXIV/218/2010 Rady Gminy Kruklanki z 17.02.2010r., w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Sołtmany
6. Uchwała nr XXIV/219/2010 Rady Gminy Kruklanki z 17.02.2010r., w sprawie Zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społcznej w Kruklankach
7. Uchwała nr XXIV/220/2010 Rady Gminy Kruklanki z 17.02.2010r., w sprawie sprzedaży nieruchomości (lokal mieszkalny Nr 21/1 obręb Kruklanki)
8. Uchwała nr XXIV/221/2010 Rady Gminy Kruklanki z 17.02.2010r., w sprawie zmiany uchwały Nr XI/81/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29 lutego 2008r. W sprawie zasad zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niz 3 lat
9. Uchwała nr XXIV/222/2010 Rady Gminy Kruklanki z 17.02.2010r., w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na te
10. Uchwała nr XXV/223/2010 Rady Gminy Kruklanki z 31.03.2010r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
11. Uchwała nr XXV/224/2010 Rady Gminy Kruklanki z 31.03.2010r., w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu
12. Uchwała nr XXV/225/2010 Rady Gminy Kruklanki z 31.03.2010r., w sprawie sprzedaży nieruchomości
13. Uchwała nr XXV/226/2010 Rady Gminy Kruklanki z 31.03.2010r., w sprawie nabycia nieruchomości
14. Uchwała nr XXV/227/2010 Rady Gminy Kruklanki z 31.03.2010r., w sprawie nabycia nieruchomości
15. Uchwała nr XXVI/228/2010 Rady Gminy Kruklanki z 30.04.2010r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
16. Uchwała nr XXVI/229/2010 Rady Gminy Kruklanki z 30.04.2010r., w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
17. Uchwała nr XXVI/230/2010 Rady Gminy Kruklanki z 30.04.2010r., w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/239/06 Rady Gminy Kruklanki z dnia 24.05.2006r., w sprawie zmian w podziale obszaru gminy Kruklanki na obwody głosowania ich granicach i numerach
18. Uchwała nr XXVI/231/2010 Rady Gminy Kruklanki z 30.04.2010r., w sprawie przystapienia do opracowania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nad jeziorem Gołdapiwo
19. Uchwała nr XXVII/232/2010 Rady Gminy Kruklanki z 02.06.2010r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
20. Uchwała nr XXVII/233/2010 Rady Gminy Kruklanki z 02.06.2010r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu
21. Uchwała nr XXVII/234/2010 Rady Gminy Kruklanki z 02.06.2010r., w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa.
22. Uchwała nr XXVII/235/2010 Rady Gminy Kruklanki z 02.06.2010r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projek
23. Uchwała nr XXVII/236/2010 Rady Gminy Kruklanki z 02.06.2010r., w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Kruklanki na lata 2008-2015r.
24. Uchwała nr XXVII/237/2010 Rady Gminy Kruklanki z 02.06.2010r., w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Jeziorowskie na lata 2008-2015r.
25. Uchwała nr XXVII/238/2010 Rady Gminy Kruklanki z 02.06.2010r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brożówka
26. Załącznik 1 do Uchwały nr XXVII/238/2010 Rady Gminy Kruklanki z 02.06.2010r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brożówka
27. Załącznik 2 do Uchwały nr XXVII/238/2010 Rady Gminy Kruklanki z 02.06.2010r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brożówka
28. Załącznik 3 do Uchwały nr XXVII/238/2010 Rady Gminy Kruklanki z 02.06.2010r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brożówka
29. Uchwała nr XXVIII/239/2010 Rady Gminy Kruklanki z 16.07.2010r., w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2010 rok
30. Uchwała nr XXVIII/240/2010 Rady Gminy Kruklanki z 16.07.2010r., w sprawie zmian w budżeci gminy na 2010 rok
31. Załącznik do uchwały nr XXVIII/240/2010 Rady Gminy Kruklanki z 16.07.2010r., w sprawie zmian w budżeci gminy na 2010 rok
32. Uchwała nr XXVIII/241/2010 Rady Gminy Kruklanki z 16.07.2010r., w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruklanki za pierwsze półrocze oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
33. Uchwała nr XXVIII/242/2010 Rady Gminy Kruklanki z 16.07.2010r., w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Kruklanki oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
34. Uchwała nr XXVIII/243/2010 Rady Gminy Kruklanki z 16.07.2010r., w sprawie nabycia nieruchomości (od Skarbu Państwa, obręb Kruklanki 1/3 udziału w nieruchomości nr geodez. 159)
35. Uchwała nr XXIX/244/2010 Rady Gminy Kruklanki z 10.09.2010r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
36. Załącznik do uchwały nr XXIX/244/2010 Rady Gminy Kruklanki z 10.09.2010r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
37. Uchwała nr XXIX/245/2010 Rady Gminy Kruklanki z 10.09.2010r., w sprawie nabycia nieruchomości (obręb Żywki dz.nr 73/6)
38. Uchwała nr XXIX/246/2010 Rady Gminy Kruklanki z 10.09.2010r., w sprawie nabycia nieruchomości (obręb Możdżany dz.nr 10)
39. Uchwała nr XXIX/247/2010 Rady Gminy Kruklanki z 10.09.2010r., w sprawie nabycia nieruchomości (obręb Brożówka dz.nr 38/20)
40. Uchwała nr XXIX/248/2010 Rady Gminy Kruklanki z 10.09.2010r., w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kruklanki
41. Załącznik do uchwały nr XXIX/248/2010 Rady Gminy Kruklanki z 10.09.2010r., w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kruklanki
42. Uchwała nr XXIX/249/2010 Rady Gminy Kruklanki z 10.09.2010r., w sprawie zmian w Planie Odnowy Miejscowości Kruklanki na lata 2008-2015
43. Załącznik 1 uchwały nr XXIX/249/2010 Rady Gminy Kruklanki z 10.09.2010r., w sprawie zmian w Planie Odnowy Miejscowości Kruklanki na lata 2008-2015
44. Załącznik 2 uchwały nr XXIX/249/2010 Rady Gminy Kruklanki z 10.09.2010r., w sprawie zmian w Planie Odnowy Miejscowości Kruklanki na lata 2008-2015
45. Uchwała nr XXIX/250/2010 Rady Gminy Kruklanki z 10.09.2010r., w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
46. Uchwała nr XXX/251/2010 Rady Gminy Kruklanki z 20.10.2010r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
47. Uchwała nr XXX/252/2010 Rady Gminy Kruklanki z 20.10.2010r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
48. Uchwała nr XXX/253/2010 Rady Gminy Kruklanki z 20.10.2010r., w sprawie opłat lokalnych
49. Uchwała nr XXX/254/2010 Rady Gminy Kruklanki z 20.10.2010r., w sprawie stawek podatku od środków transportowych
50. Uchwała nr XXX/255/2010 Rady Gminy Kruklanki z 20.10.2010r., w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu
51. Uchwała nr XXX/256/2010 Rady Gminy Kruklanki z 20.10.2010r., w sprawie sprzedaży nieruchomości
52. Uchwała nr XXX/257/2010 Rady Gminy Kruklanki z 20.10.2010r., w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Boćwinka
53. Uchwała nr XXX/258/2010 Rady Gminy Kruklanki z 20.10.2010r., w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brożówka
54. Uchwała nr XXX/259/2010 Rady Gminy Kruklanki z 20.10.2010r., w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jasieniec
55. Uchwała nr XXX/260/2010 Rady Gminy Kruklanki z 20.10.2010r., w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jeziorowskie
56. Uchwała nr XXX/261/2010 Rady Gminy Kruklanki z 20.10.2010r., w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jurkowo
57. Uchwała nr XXX/262/2010 Rady Gminy Kruklanki z 20.10.2010r., w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kruklanki
58. Uchwała nr XXX/263/2010 Rady Gminy Kruklanki z 20.10.2010r., w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipowo
59. Uchwała nr XXX/264/2010 Rady Gminy Kruklanki z 20.10.2010r., w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Możdżany
60. Uchwała nr XXX/265/2010 Rady Gminy Kruklanki z 20.10.2010r., w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sołtmany
61. Uchwała nr XXX/266/2010 Rady Gminy Kruklanki z 20.10.2010r., w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żabinka
62. Uchwała nr XXX/267/2010 Rady Gminy Kruklanki z 20.10.2010r., w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żywy
63. Uchwała nr XXX/268/2010 Rady Gminy Kruklanki z 20.10.2010r., w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żywki
64. Uchwała nr XXX/269/2010 Rady Gminy Kruklanki z 20.10.2010r., w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
65. Uchwała nr XXXI/270/2010 Rady Gminy Kruklanki z 10.11.2010r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
66. Załącznik do Uchwały nr XXXI/270/2010 Rady Gminy Kruklanki z 10.11.2010r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
67. Uchwała nr XXXI/271/2010 Rady Gminy Kruklanki z 10.11.2010r., w sprawie określenia miejscowości spełniających umożliwienie pobieranie opłaty miejscowej
68. Uchwała nr XXXI/272/2010 Rady Gminy Kruklanki z 10.11.2010r., w sprawie sprzedaży nieruchomości (obręb Możdżany dz. Nr 188/1; 188/3; 188/4 nieruchomość niezabudowana)
69. Uchwała nr XXXI/273/2010 Rady Gminy Kruklanki z 10.11.2010r., w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
70. Uchwała nr XXXI/274/2010 Rady Gminy Kruklanki z 10.11.2010r., w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
71. Uchwała nr XXXI/275/2010 Rady Gminy Kruklanki z 10.11.2010r., w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
72. Uchwała nr I/1/2010 Rady Gminy Kruklanki z 01.12.2010r., w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kruklanki
73. Uchwała nr I/2/2010 Rady Gminy Kruklanki z 01.12.2010r., w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kruklanki
74. Uchwała nr I/3/2010 Rady Gminy Kruklanki z 01.12.2010r., w sprawie powołania składu komisji stałych Rady Gminy Kruklanki
75. Uchwała nr II/4/2010 Rady Gminy Kruklanki z 14.12.2010r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
76. Uchwała nr III/5/2010 Rady Gminy Kruklanki z 30.12.2010r., w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kruklanki
77. Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Kruklanki z 30.12.2010r., w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków mieszkaniowych dla potrzeb ustalenia wysokości dodatków mieszkaniowych
78. Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Kruklanki z 30.12.2010r., w sprawie wyboru delegata do "Mazurskiego Związku Międzygminnego-Gospodarka Odpadami"
79. Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Kruklanki z 30.12.2010r., w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/200/09 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29.12.2009r., w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia LGR "Wielkie Mazurskie Jeziora" i wyznaczenia przedstawiciela do prac S
80. Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Kruklanki z 30.12.2010r., w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz dopłaty na ich odprowadzanie
81. Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Kruklanki z 30.12.2010r., w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/202/09Rady Gminy Kruklanki z dnia 29.12.2009r., w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na 2
82. Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Kruklanki z 30.12.2010r., w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na 2011 rok
83. Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Kruklanki z 30.12.2010r., w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
84. Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Kruklanki z 30.12.2010r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
85. Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Kruklanki z 30.12.2010r., w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011r.
86. Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Kruklanki z 30.12.2010r., w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Kruklanki, określenie źródeł dochodów i wydatków nimi finansowych
87. Uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy Kruklanki z 30.12.2010r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2011-2020
88. Uchwała nr III/18/2010 Rady Gminy Kruklanki z 30.12.2010r., w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kruklanki Nr XXXI/275/10 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
89. Załączniki do Uchwały nr III/15/2010 Rady Gminy Kruklanki z 30.12.2010r., w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011r.
90. Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Kruklanki z 30.12.2010r., w sprawie rozpatrzenia skargi
wprowadzono: 2010-02-25 11:03:37
ostatnia aktualizacja: 2015-12-14 10:20:07
autor: Krzysztof Szydłowski czytano: 1964 razy
Modyfikacje informacji:
2010-02-25 11:03:37 UCHWAŁY RADY GMINY 2010 ROK

Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Wieskiej Gminy Kruklanki 2005
Serwis Informacyjny www.kruklanki.pl