godzina Serwis Informacyjny   / www.bip.gov.pl
INFORMACJE >> Referaty

INFORMACJE

WŁADZE GMINY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OGŁOSZENIA,PRZETARGI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PRAWO LOKALNE

Obsługa biuletynu
Referat Finansowy
 1. prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych tj. rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów, opłaty administracyjnej i targowej, pozostających w zakresie właściwości Gminy,
 2. prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
 3. gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
 4. przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat (decyzje, postanowienia),
 5. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego, 
 6. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych, 
 7. przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat, 
 8. przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat, 
 9. obsługa finansowo - księgowa jednostek organizacyjnych gminy, nadzór nad nimi w tym zakresie, 
 10. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalania budżetu Gminy oraz podję-cia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta, 
 11. udzielanie pomocy Wójtowi w wykonaniu budżetu Gminy, 
 12. zapewnienie obsługi finansowo - księgowej i kasowej Urzędu, 
 13. wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, 
 14. przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości, 
 15. prowadzenie ewidencji mienia gminy, 
 16. prowadzenie ksiąg rachunkowych, 
 17. rozliczanie inwentaryzacji, 
 18. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
 19. przygotowywanie sprawozdań finansowych, 
 20. naliczanie wynagrodzenia pracownikom i terminowe jego wypłacanie, 
 21. prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników, 
 22. gospodarka drukami ścisłego zarachowania.
 
wprowadzono: 2005-09-14 13:47:01
ostatnia aktualizacja: 2010-02-16 09:03:35
autor: Krzysztof Szydłowski czytano: 3722 razy
Modyfikacje informacji:
2006-03-28 14:42:43 Referat Finansowy

Do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Wieskiej Gminy Kruklanki 2005
Serwis Informacyjny www.kruklanki.pl